Zvolili jste si svého zástupce v Akademickém senátu?

16. 11. 2000 | | Nezařazené

Někteří z vás si jistě letos v květnu všimli, že se celá škola zaplnila volebními plakátky se jmény studentů a připojeným povídáním. Konaly se volby do Akademického senátu (AS) VŠE, kterému ke konci června končilo tříleté volební období. AS je jedním z nejvyšších řídících orgánů naší školy, má za úkol spolupracovat s rektorátem a kvestorátem VŠE při řešení problémů souvisejících se studiem a chodem školy.

Někteří z vás si jistě letos v květnu všimli, že se celá škola zaplnila volebními plakátky se jmény studentů a připojeným povídáním. Konaly se volby do Akademického senátu (AS) VŠE, kterému ke konci června končilo tříleté volební období. AS je jedním z nejvyšších řídících orgánů naší školy, má za úkol spolupracovat s rektorátem a kvestorátem VŠE při řešení problémů souvisejících se studiem a chodem školy. Schvaluje nejen vnitřní předpisy školy, rozpočet, investiční akce, ale například i úpravu cen v menze a na kolejích. Dále schvaluje nové studijní programy, podmínky pro přijímání nových studentů, kontroluje využití prostředků, volí rektora, apod. V jeho pravomoci je tedy mnoho velmi důležitých rozhodnutí, ovlivňujících přímo i nepřímo také život studentů. Nemnoho z nich ovšem ví, že se na činnosti senátu mohou osobně podílet. Podle vysokoškolského zákona jsou totiž v AS VŠE zastoupení nejen učitelé, ale i studenti, a to v poměru 13 ku 8, což jim umožňuje nemalou měrou přímo hájit své zájmy.

Volby probíhající v květnu měly tedy poskytnout studentům i pedagogům příležitost vybrat si své zástupce, kteří by je v AS VŠE mohli reprezentovat. Ve studentské části se tomu tak bohužel nestalo, a to z několika důvodů, jež nakonec vedly k opakovaným volbám do této části AS VŠE. Byl porušen volební řád schválený ministerstvem školství, který stanoví, že volby musí probíhat na jednom místě a volba musí být tajná. Předpis tak stanoví celkem jasně, nicméně skutečnost byla jiná. Někteří členové volebních komisí chodili s urnami po škole a studenty přímo vybízeli k volbě konkrétních kandidátů. Takový postup byl v příkrém rozporu s volebním zákonem a vyvolal řadu připomínek a stížností. Hlavní volení komise proto rozhodla o opakování voleb v nejbližším možném termínu, tj. v říjnu tohoto roku, protože AS VŠE není bez zástupců studentů usnášeníschopný. Opakované volby do studentské části proběhly úspěšně a jejich výsledkem je 8 nových členů AS VŠE z řad studentů (1 za každou fakultu + 2 mimoparitní). Škoda jen, že účast ve volbách byla jen necelých 6 procent z 13 000 studentů, což svědčí o malé informovanosti nebo nezájmu studentů o dění v naší škole.

Každý z vás se může na zvolené studenty obrátit s jakýmkoli problémem či návrhem osobně v místnosti 16 SB, prostřednictvím e-mailu nebo telefonem na lince (24095)805. Pro studenty je to nejjednodušší a zároveň nejúčinnější cesta jak zasáhnout do dění ve škole, dozvědět se o nových věcech a možnostech, o fungování školy a jejího řízení. O tom, kdo a za jakou fakultu byl zvolen, se více dozvíte na úřední nástěnce v přízemí Nové budovy nebo přímo na dveřích “senátu” (místnost 16 SB), kde budou co nevidět fotografie studentů spolu s kontaktními údaji. Informace nejen o činnosti a složení senátu najdete rovněž na www stránkách http://nb.vse.cz/senat/, kde jsou zveřejňovány zápisy z jednotlivých zasedání AS VŠE, seznamy zástupců fakult a další důležité údaje jako je statut školy, návrhy hospodaření, volební a jednací řády apod.

Jan Zeman

autor je bývalý člen AS VŠE a Hlavní volební komise

Mohlo by tě zajímat: