AS VŠE: Revoluce se v senátu nekonala, předsednictvo neodvolali

13. 2. 2017 | | Zprávy ze školy disciplinární komise

Pedagogičtí a studentští senátoři zahájí jednání dnes ve 13 hodin v zasedací místnosti rektora NB 169. Na programu je mimo jiné debata o novém Statutu VŠE, který vypracovalo vedení ekonomky v návaznosti na novelu vysokoškolského zákona. Probírat by se měla hlavně změna části o nabytí mandátu studentského senátora – škola se chce její změnou vyhnout další případné „kauze Trumpeš„. Legislativní komise Akademického senátu navrhovala lhůtu pro platnost mandátu po ukončení studia z původních 30 na 45 dní. Studenti, kteří by skládali státní zkoušky v květnu, by tak měli stále možnost do senátu nastoupit. Tento návrh ale komisí neprošel.

Dalším bodem jednání bude například volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů nebo stav čerpání rozpočtu za rok 2016.

Aktualizovat

17:41 Jednání je nyní u konce, další zasedání je plánováno na pondělí 13. března.

17:40 Diskutuje se o datu, kdy jet na zasedání do Jindřichova Hradce. Padl návrh 15. května, tedy na začátku zkouškového.

17:38 Senátor Chlapek z Fakulty informatiky a statistiky se ptá rektorky na postup při digitalizaci skript. Usnesení senát rovněž schválil.

17:35 Zástupce třetí fakulty Pavel Mikan žádá rektorku o aktualizaci informační strategie VŠE. Její platnost skončila v roce 2015. Senát usnesení schválil.

17:30 Senátorů zbylo na zasedání už jen 16.

17:27 Senátor Korejs se ptá, jestli by bylo možné jedno zasedání uskutečnit také na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci. K tomu se přiklání i rektorka.

17:23 Slávka Bozděchová informuje o dalšímu postupu ohledně Rooseveltovy koleje. Ubytovací a stravovací komise se sešla celkem třikrát a navštívila také všechny koleje ekonomky. Doplňuje ji senátor Ondrčka. Rádi by v rámci senátu poděkovali vedoucímu kolejí Otu Zimovi za poskytnutí informací.

17:22 Senátorské řady dále řídnou.

17:14 Senátoři debatují o způsobu, jakým budou navrhovat kandidáty do Rady pro vnitřní hodnocení. Senátor Jiří Zeman navrhuje, aby poté bylo hlasování tajné.

17:05 Zhruba třetina senátorů už jednání opustila. Nyní se disktuje o zastoupení v RVH.

16:53 RVH bude mít 18 členů. Tři jsou daní zákonem – těchto rolí se ujme rektorka Machková, prorektor Fischer a profesor Berka. Dále by mezi členy rektorka ráda viděla děkany čtyř pražských fakult (mimo děkana Fakulty podnikohospodářské, který je navrhnut v rámci jednání na Věděcké radě 7. března) a děkana Fakulty managementu.

16:45 Rektorka mluví vytvoření Rady pro vnitřní hodnocení (RVH) a její činnosti. Její součástí bude například hodnocení akreditačních programů, organizace vysoké školy nebo spolupráce se zahraničními univerzitami. RVH bude vytvořena Statutem VŠE, který dnes senát schválil.

16:43 Přechází se k poslednímu bodu – Různé. Slovo si bere rektorka Machková. Mluví o systému vnitřního hodncení a zajištění kvality vzdělání na VŠE.

16:41 Pro odvolání Prchala hlasovalo 7 senátorů, v pozici místopředsedy tedy zůstává.

16:33 Probíhá třetí hlasování – o odvolání druhého místopředsedy, studentského senátora Vojtěcha Prchala.

16:31 Pro odvolání místopředsedy Petra Marka hlasovalo 8 senátorů. Odvolán tedy také nebyl.

16:23 Hlasování pokračuje.

16:18 Trávníčková vyhlašuje výsledky. Předseda komise Petr Berka nebyl odvolán, pro hlasovalo pouze 9 senátorů. Pro odvolání je nutná nadpoloviční většina, tedy 16 hlasů.

16:14 Probíhá první hlasování – o předsedovi Berkovi.

16:04 Senátorka Trávníčková seznamuje přítomné s průběhem hlasování – bude probíhat pro každého senátora v předsednictvu zvlášť a pomocí hlasovacích lístků.

16:02 Senátoři se pomalu trousí do místnosti. Jednání bude za chvíli pokračovat.

15:30 Předseda Berka nyní vyhlašuje půl hodinovou přestávku, aby se mohly připravit všechny technické náležitosti hlasování o odvolání předsednictva. Jednání bude pokračovat ve čtyři hodiny.

15:28 Navržení senátoři byly do komise schváleni. Senátor Zeman na předsedkyni komise navrhuje senátorku Trávníčkovou, senátor Kropáč navrhuje Bozděchovou. Ta ale nesouhlasí, hlasuje se tedy jen o Trávníčkové. Ta je schválena.

15:25 Předseda Berka nyní žádá o návrhy na členy pracovní komise pro odvolávání předsednictva. Navrženi jsou pedagogičtí senátoři Trávníčková a Vondráček a studentská senátorka Bozděchová.

15:23 Senátor Korejs chce do zápisu přidat větu o svém hlasování. Ta zní: „Senátor Korejs hlasoval ve všech předchozích bodech pro, nicméně má pocit, že trvající kasační stížnost vůči předstednictvu představuje stejný problém, který zde byl od prvního zasedání AS VŠE. Dále předpokládá, že senátor Vondráček se ze stejného důvodu všech hlasování zdržel. Senátor Kinský vyjádřil souhlas se slovy senátora Korejse.“

15:20 Dostáváme se tak k pátém bodu programu – odvolání předsednictva AS VŠE.

15:19 Oba řády byly schváleny.

15:17 Nikdo se vyjadřovat nechce, bude se proto rovnou hlasovat.

15:16 Přechází se nyní k dalšímu bodu – Schválení Volebního a poté i Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů.

15:14 Statut byl senátem schválen. Proti nebyl nikdo, hlasování se zdrželi pouze zástupci páté fakulty – senátoři Vondráček a Váňa.

15:13 Senát bude teď hlasovat o schválení Statutu VŠE.

15:12 Prorektor Fischer věří, že senát Statut schválí. „Chápu, že se někomu nemusí líbit jedna, druhá nebo třetí věta, ale v pracovní skupině jsme takto došli je kompromisu,“ uzavírá.

15:09 Rektorka zdůrazňuje, že při současném počtu studentů není možné, aby rektor nebo prorektor chodil na všechny promoce. Proto může pověřit jiného pracovníka, například děkana příslušné fakulty.

15:04 Senátor Mikan se dotazuje na splatnost poplatků za studium a doručování písemností studentům a uchazečům o studium. Jeho další poznámky se týkají pouze drobností ohledně oslovování pracovníků pověřených rektorem při promocích. Místo nich chce na promocích jako zástupce rektora pověřit přímo prorektora.

15:01 Machková není proti tomu, aby na zasedání kolegia chodili studenti. „A vás, Romane, přímo zvu na naše zítřejší zasedání,“ dodává.

15:00 Roman Ondrčka připomíná, že je pro schválení Statutu. „Aby se někde neobjevilo, že je Ondrčka proti jeho schválení,“  upřesňuje. Dodává také, že Studentský tajemník není zástupcem studentů.

14:58 Rektorka Machková uvádí, že v kolegiu rektora má i zástupce odborů nebo Studentského tajemníka jako zástupce studentů. Nevidí tedy důvod, proč by tam měl být i student. Prosí také o schválení Statutu.

14:57 Ondrčka navrhuje ještě přidat větu do článku 8 Statutu. Přeje si, aby členem kolegia rektora mohl být také student.

14:52 Senátor Vondráček se obává, že pokud by se vložila věta o náhradnících, bylo by to nad rámec toho, co požaduje Zákon o vysokých školách. Připomíná, že fakt, že pro toto rozhodla Univerzita Karlova, nemusí znamenat, že to je dobře. Navrhuje neměnit Statut a případné změny nechat na novelu nebo jiný předpis. „Jinak ten Statut snad neschválíme,“ dodává.

14:49 Místopředseda Marek navrhuje věc probrat v Legislativní komisi a pak ji případně začlenit do Jednacího řádu, až se bude schvalovat.

14:46 Mluví senátor Ondrčka. Chce upravit lhůtu pro náhradníky pro přestup z bakalářského studia na magisterské nebo z magisterského na doktorské. Navrhuje, aby pro ně platila stejná věta jako pro řádně zvolené studentské senátory.

14:43 Cílem Statutu bylo uvést vnitřní předpis do souladu s novelou vysokoškolského zákona, která platí od 1. září 2016. Vedení chtělo také tento dokument zmodernizovat a vymazat z něj zbytečné části.

14:41 Senát přijal usnesení o zrušení obou pracovišť. Přechází se na bod dva: Schválení Statutu VŠE. Znovu mluví prorektor Fischer.

14:39 Legislativní komise navrhuje tyto pracoviště zrušit. Rektorka Machková ujišťuje, že pracoviště budou opravdu převedena pod působnost zmíněných fakult.

14:38 Na zasedání se vrátila rektora Machková a kvestor Svoboda.

14:36 Slova se ujímá prorektor Fischer. Vysvětluje proč chce škola zrušit pracoviště Centrum evropských studií a Centrum pro dějiny VŠE. Pracoviště nebudou přímo zrušena, ale pouze převedena pod působnost Fakulty mezinárodních vztahů a Národohospodářské fakulty.

14:35 Program byl v tomto znění schválen a jednání může začít.

14:33 Místopředseda Marek upozorňuje, že pokud se program neodhlasuje, senát bude dnes rozpuštěn a svolán znovu příští týden. Navrhuje řešení – hlasovat o dokumentech, poté přejít k hlasování o odvolání předsednictva a následně k bodu různé.

14:31 Senátor Korejs znovu prosí předsednictvo o odstoupení. Zástupce studentů druhé fakulty Martin Vokálek také prosí senátory o odhlasování programu – především Volebního a Jednacího řádu FMV, který je také nutný pro jednání senátu této fakulty.

14:29 Prorektor pro strategii Jakub Fischer prosí senátory, aby se shodli alespoň na odhlasování prvních dvou bodů původního programu: Statutu VŠE a Návrhu na zrušení pracovišť VŠE v Praze – Centra evropských studií a Centra pro dějiny VŠE. Na nich podle něj závisí další činnosti školy.

14:28 Program znovu nebyl schválen, hlasování se zdrželo 12 senátorů.

14:26 Znovu se mění program zasedání, nyní je bez bodu Návrh na odvolání předsednictva. Senátor Korejs se ptá, jestli o něm má takto cenu hlasovat, když běží kasační stížnost proti předsednictvu a je možné, že ho soud uzná nelegitimním.

14:23 Hlasuje se o upraveném programu jednání. Neprošel.

14:22 Čeká se ještě na opozdilce. Senátor Mikan zatím vtipkuje na účet senátora Vondráčka. O přestávce odešla rektorka Hana Machková a kvestor Libor Svoboda.

14:20 Jednání pokračuje. Třeba se už dočkáme schválení programu jednání.

14:08 Jelikož studentská senátorka Šubrtová odešla řešit studijní záležitosti a nemůže se tak účastnit hlasování, vyhlašuje předsednictvo deseti minutovou přestávku.

14:05 Hlasovalo se o schválení předloženého programu jednání předsednictvem. Program schválen nebyl.

14:04 „Vy po mě v momentě, kdy přijde rozsudek, chcete, abych honem všechno vyřešil,“ nechápe Vondráček.

14:03 Předsednictvo ale samo moc neví, jak postupovat.

14:02 Mluví profesor první fakulty Marek. Převolením předsednictva odpadne podání kasační stížnosti Jiřího Trumpeše.

14:00 „Když vidím tu neochotu tady… vždyť jste směšní,“ rozhazuje rukama senátor Váňa.

13:57 Senátor Vondráček navrhuje ukončit diskuzi. Zároveň podává Návrh na odvolání předsednictva. Senátoři nyní diskutují, kam ho do programu zařadit.

13:53 Poprvé se slova ujímá Jiří Trumpeš. „Jsem připraven udělat cokoliv, abychom se dostali dál,“ říká.

13:52 „Hrála se tu pseudopolitická partie o jeden hlas. Všichni víme, že jsme udělali chybu,“ vyjadřuje se senátor Váňa směrem k předsednictvu. Teď už je to osobní, vašemu postoji nerozumím,“ dodává.

13:50 Mluví doktorka Trávníčková z Fakulty mezinárodních vztahů. Vyzývá přítomné k Návrhu odvolání předsednictva, aby se o situaci mohlo debatovat.

13:49 Studentský senátor Korejs souhlasí s tímto návrhem, mandát nikoho z přítomných už nemůže být zpochybněn.

13:46 „Rozumím vaší nechutí a unavenosti,“ ujímá se slova senátor Vondráček. Kategoricky mu ale vadí, jak bylo naloženo s mandátem Trumpeše. Rád si poslechne jeho názor, ale prý to o jeho osobě už vůbec není. Situace se musí vyřešit tak, aby to eliminovalo chyby v budoucnu. Navrhuje tedy převolit předsednictvo. Dnešní volba pak už být zpochybněna nemůže.

13:43 „Už mě docela tohle hádání a spory štvou,“ prohlašuje Marek. „Jsem připraven rezignovat na své místo místopředsedy,“ dodává. „Tak mi řekněte, kdy mám rezignovat,“ ukončuje.

13:40 Slova se ujímá místopředseda senátu Petr Marek. „Dovolte mi, abych se trochu přihlásil k té odpovědnosti. Předsednictvo muselo udělat rozhodnutí a přiklonit se k té nebo oné straně,“ vysvětluje.

13:37 Vondráček se ptá, co se bude dít s předsednictvem v případě, že soud uzná kasační stížnost.

13:36 „Pojďme jednat normálně, vždyť tu vlastně o nic nejde. Copak rozhodujeme v Pentagonu?,“ ptá se senátor Váňa.

13:35 Senátor Mikan navrhuje senátorovi Vondráčkovi, aby využil svého práva na odvolání. „A ukáže se, zda je vůle senátu odvolat předsedu a předsednictvo,“ prohlašuje Mikan.

13:33 Berka si nemyslí, že vznik problém kolem Trumpešova mandátu byl umělý. „Byla tu mezera v právu,“ mysí si. Vyjadřuje se také ke zvolení předsednictva. „Všichni, kromě senátora Trumpeše, byli právoplatnými senátory a měli právo hlasovat,“ pokračuje. Upozorňuje, že ke zpochybnění hlasování o předsednictvu nedošlo a všechny zákonné požadavky byly splněny.

13:29 Vondráček prý předsednictvo vyzval, aby rezignovalo. Prosí teď o to, aby se situace objektivně vyřešila. „V zájmu školy vás znovu prosím, abyste se vzdali funkce předsednictva a pojďme zalátat tu chybu, co tu je,“ vyzývá.

13:26 Pokračuje senátor Vondráček. Podle něj nebylo sporné, jestli Trumpeš je nebo není senátorem. „Sporným to někdo učinil,“ dodává. Škola si prý zvolila špatnou cestu. „Říkal jsem, že stanovisko docenta Wintra bylo chybné,“ říká Vondráček.

13:24 Senátor Vondráček se ptá, jestli je k dispozici aktuální právní názor, jak postupovat po doručení rozsudku. Podle předsedy Berky tomu tak není.

13:21 Podle studentského senátora Davida Kropáče je jen spravedlivé, že „Zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí“.

13:20 Vyučující Váňa si stále myslí, že podání žaloby byl špatný tah.

13:18 Ondrčka vysvětluje, co senátory k podání žaloby vedlo – chtěli se dozvědět, kde je pravda. Věří, že tím vytvořili precedens postupu pro podobné případy.

13:16 Soud se tedy podle Berky přiklonil k přání voličů, zatímco škola jednala na základě zmíněné věty.

13:13 Předseda senátu zdůrazňuje větu, která se v rozsudku opakuje: „Není členství akademického senátu bez členství v akademické obci“. Podle něj ale škola v situaci, kdy student pokračuje v magisterském studiu, může udělat výjimku. Upozorňuje tím ale na mezeru v právu, kterou je třeba zaplnit.

13:10 Berka předkládá senátu výsledek rozsudku Městského soudu v Praze a shrnuje celou kauzu.

13:09 Vyučující Daniel Váňa z Národohospodářské fakulty považuje situaci za blamáž a žádá ty, kdo přijali odpovědnost za situaci, aby se přihlásili.

13:07 Senátor třetí fakulty Pavel Mikan se ptá, zda je to v tuto chvíli nutné. Je prý očekáváno další rozhodnutí soudu.

13:06 Studentský senátor Roman Ondrčka navrhuje do programu jednání přidat bod, ve kterém by se zabývali situací ohledně Trumpešova mandátu.

13:05 Zasedání AS VŠE zahajuje předseda Berka. Oficiálně vítá Trumpeše v senátu a zve ho k účasti v komisích.

12:59 Jednání co nevidět začne. Účastní se ho i Jiří Trumpeš, kterému soud uznal platnost mandátu.

Mohlo by tě zajímat: