Boje jsem nikdy nevzdával, nevzdám ani tento

11. 12. 2002 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

O kauze „Holman“ jsme si povídali s Ing. Miroslavem Ševčíkem i přesto, že mu bylo, podle jeho slov, doporučeno neposkytovat k této problematice žádné informace. Ing. Ševčík působí na škole dvacet let, za tu dobu byl prorektorem pro pedagogiku, kandidátem na rektora a v současnosti přednáší nejen na VŠE, ale je také členem Liberálního institutu. Často bývá viděn v TV NOVA, kde je oblíbeným glosátorem. Mimo to občas přijímá pozvání, aby přednášel na seminářích i pro středoškolské studenty.

O kauze „Holman“ jsme si povídali s Ing. Miroslavem Ševčíkem i přesto, že mu bylo, podle jeho slov, doporučeno neposkytovat k této problematice žádné informace. Ing. Ševčík působí na škole dvacet let, za tu dobu byl prorektorem pro pedagogiku, kandidátem na rektora a v současnosti přednáší nejen na VŠE, ale je také členem Liberálního institutu. Často bývá viděn v TV NOVA, kde je oblíbeným glosátorem. Mimo to občas přijímá pozvání, aby přednášel na seminářích i pro středoškolské studenty.

Katedra ekonomických teorií má s vedením páté fakulty již delší dobu problémy, markantní jsou od jara tohoto roku – zrušení termínů souborných zkoušek, neprodloužení funkčního období profesora Holmana ve vedení katedry atd. V čem, podle Vás, tkví jádro problému?

Jádro problému spatřuji v tom, že představitelé fakulty nejsou připraveni na konkurenci v oblasti výuky. My tady učíme o konkurenčním prostředí, ale někteří se chovají tak, jako by chtěli s konečnou platností prosadit administrativní monopol pomocí moci, kterou dostali na určité funkční období.

Takže je to spíše spor na vědecké úrovni, osobní nebo skutečně pracovněprávní, jak to prezentuje vedení fakulty?

Já si myslím, že jsou to spory pramenící z osobních důvodů. Na jedné straně stojí úspěšný, u studentů oblíbený profesor Holman, který je jedním z nejplodnějších pedagogů, co se týče publikační činnosti, na této fakultě. Možná je jedním z vůbec nejlepších v České republice. Jeho příspěvky obsahují nejen nejnovější poznatky z ekonomie, ale také nejnovější pedagogické postupy a jeho knihy jsou oblíbeny také na vyšších odborných školách, na středních školách, a dokonce je čtou někteří studenti i o prázdninách, když se chystají na studium na VŠE.

Na straně druhé jsou lidé, kterým byla dána moc, jež každému časem zachutná. Proto si myslím, že by jim prospělo si přečíst knihu pana Mňačka „Jak chutná moc.“ Pak by se možná snesli z nebes, plných administrativních příkazů, zpět mezi akademické pracovníky.

Myslím, že tento spor byl uměle vyvolán a možná je v pozadí více zájmů než ten, aby studentům byl podáván jediný, administrativními autoritami prosazovaný výklad, který je podle nich jediný hoden sluchu studentů.

Tento spor je vlastně vyvrcholením diskuze mezi vaší katedrou a katedrami mikroekonomie a makroekonomie o stylu výuky ekonomie. Myslíte, že tyto události přispějí k nějakému konsenzu?

To je, podle mého názoru, dlouhodobější záležitost, dojít ke shodě o výuce ekonomie. Já tady učím dvacátým rokem a setkávám se i se studenty středních škol, protože tam na požádání přednáším. Pořádáme také letní školu a programy pro učitele středních škol. Proto mám přehled o rozsahu ekonomických znalostí studentů, kteří k nám na školu přicházejí. Mám také reálnou představu o tom, co očekávají od výuky, a jak dalece znají souvislosti mezi ekonomickými veličinami. Mým pedagogickým cílem je naučit studenty mít rád ekonomii. To je podle mě posláním toho základního kurzu ekonomie. Možná k pozitivnímu řešení přispěje nový předmět Základy ekonomie. V současnosti je možné vyvolat zájem o studium ekonomie prostřednictvím prvních kurzů, a těmi jsou Mikroekonomie I a Makroekonomie I. Na ty by měly navazovat kurzy vyšší, kde by se láska studentů k ekonomii prohlubovala. Také proto se snažím svým studentům přiblížit látku tak, aby jí v počátcích svého studia na této škole rozuměli co nejlépe.

K tomu by také měly směřovat kroky, které urovnají tento spor. Podle mého názoru totiž ekonomie není suchopárnou vědou o křivkách a jejich posunu, ale je o chování, očekávání a o tom, jak na tato očekávání reagují jednotlivé subjekty.

Jak tedy funguje komunikace mezi katedrami, funguje-li vůbec?

Komunikace mezi katedrami se zhoršila na základě administrativních opatření, zejména pak po bezprecedentním odvolání profesora Holmana z výuky. Došlo k administrativním opatřením, na jejichž základě byli studenti zkracováni v možnosti vybírat si vyučujícího kurzu, kdy těmto kurzům byla uměle snižována kapacita. Dále byly omezeny počty termínů na zkoušky.

My jsme vždy přistupovali ke studentům jako k budoucím rovnoprávným partnerům, pro které my jsme tady a jsme za to i placeni a měli bychom jim vyjít vstříc v tom, aby nemuseli stát fronty na přihlašování se ke zkoušce. Měli by mít možnost širokého výběru data zkoušky, i když to bylo studenty občas zneužíváno, protože například dnes se mi dva studenti nedostavili, zbytečně tak zabírali místo jiným zájemcům. Základním principem by však měla být pomoc studentům s jejich studiem a neztěžovat je zbytečnými administrativními procedurami.

Nedošlo k eskalaci sporu mezi katedrami po uveřejnění statí „Proč učit, jak učit a co učit v ekonomii“„Jak (ne)učit ekonomii“?

Stať „Jak (ne)učit ekonomii“ je stará dva roky, vyšla v Politické ekonomii a visí na stránkách naší katedry. Já s oběma kolegy, co jsme ji napsali, si za jejím obsahem stojíme a myslím, že na tak velké vysoké škole by měla být možnost učit ekonomii alternativně, a ne pouze trvat na nesmyslném dodržování jakýchsi standardů, které nejsou součástí akreditace. To potvrdila nejen akreditační komise této školy, ale také rektorka při osobním jednání 16. října. Navíc je to obsaženo i v materiálu, který sloužil jako výzkumný úkol k výuce ekonomie na vysokých školách v ČR, kde je pregnantně vyjádřeno, že standardy jsou doporučující materiály.

Mohl byste standardy krátce okomentovat?

Je v nich celá řada pochybení. Vyskytují se v nich stovky a stovky pojmů, které studenta v počátcích studia příliš neosloví. Navíc jsou tam i profesionální chyby, které nejsou v souladu se ctí vysokoškolského učitele. Plně chápu profesora Holmana, že odmítl stoprocentně dodržovat tyto předpisy. Sám potvrdil, že se jich drží rámcově a považuji za pošlapání akademických svobod, že za to byl odvolán z výuky.

Vy sám je dodržujete?

Já jsem na výzvu pana děkana napsal, že dodržuji akreditaci předmětu tak, jak je uloženo v akreditačním spisu a napsal jsem mu, že učím podle nejnovějších poznatků z ekonomické teorie, protože tyto poznatky nejsou všechny zahrnuty ve standardech a že samozřejmě ty poznatky, které jsou zastaralé či plně nekorespondují se současným vývojem ekonomických teorií ponechávám na samostudium.

Děkan Straka prohlásil, že jako děkan je jediným vykladačem práva na páté fakultě mezi zasedáními senátu, a proto jsou standardy závazné pro její zaměstnance v plném rozsahu…

Pan děkan Straka se, dle mého osobního názoru, v mnoha věcech mýlí a myslím, že se mýlí i v tom, že je jediným vykladačem práva na páté fakultě. Myslím si, že jeho prohlášení plně koresponduje s administrativně-byrokratickým přístupem k výuce, který se zde snaží prosadit. Je to nejen na újmu studentů, ale také je to v rozporu s akademickými svobodami.

Když už mluvíme o rozhodnutích pana děkana, proč byl odvolán Ing. Schwarz z vedení katedry?

Můj subjektivní dojem je, že jedním z důvodů byla jeho vystoupení v Akademickém senátu VŠE a v Akademickém senátu páté fakulty, kde podpořil samozřejmě profesora Holmana. Dalším z důvodů je asi také to, že jsme se za profesora Holmana postavili celá katedra a pan Schwarz jako vedoucí katedry panu děkanovi několikrát tlumočil naše stanovisko, že jsme proti odvolání profesora Holmana z výuky a že v souladu se zněním statutu Fakulty národohospodářské určuje přednášející vedoucí katedry, a proto by to mělo náležet jemu samotnému.

Já jsem se za své působení na škole nikdy nesetkal s tím, že by děkan určoval vedoucím kateder, kdo bude přednášet, nebo aby odvolával někoho z výuky. Takže za obojím odvoláním vidím nějaké osobní záležitosti, do kterých se mi zatím nepodařilo proniknout.

Zmínil jste Akademický senát páté fakulty, myslíte, že se Vám podaří obhájit Vaše postoje na této půdě?

Nedělám si o tom žádné iluze. Akademický senát byl svobodně zvolen, reprezentuje zájmy určitých skupin na této fakultě, stačí se podívat na jeho složení a na zastoupení jednotlivých kateder. Vzhledem k tomu, že jsem viděl celou tu mašinérii, včetně předem připraveného písemného prohlášení akademického senátu, které mě v myšlenkách přivedlo nejméně do poloviny osmdesátých let, si mnoho nadějí nedělám. Naštěstí, se někteří zhrozili nad určitými formulacemi připraveného textu. Ten byl nakonec zmírněn. Stále se však domnívám, že akademický senát, ač nezávislá instituce, jedná po dohodě s děkanem.

Vraťme se tedy ještě k děkanovi Strakovi. Ten kritizuje Vaši katedru za malou aktivitu v oblasti grantů a habilitací, kdy už delší dobu u vás nikdo nezískal docenturu a profesuru. Navíc by podle něj měli přednášet pouze docenti a profesoři, ostatní jen s děkanovým svolením.

Nemyslím, že jen na naší katedře učí i jiní přednášející, než výhradně profesoři a docenti. Pikantní přitom je, že došlo k odvolání z výuky právě profesora. Nemyslím, že záleží na titulech, záleží na zkušenostech a publikační činnosti. Někteří si z docentury dělají trafiku a po obhájení habilitační práce přestávají vyvíjet jakoukoli aktivitu.

V současnosti na naší katedře odevzdala habilitační práci kolegyně Kindlová, chystá se ji odevzdat kolega Schwarz a já ji mám rozpracovánu také již ve vysokém stupni.

Co se týče grantů, v tomto roce jsem byl vedoucím projektu Interní grantové agentury VŠE „Daňová reforma v České republice.“ Ostatní kolegové byli, nebo jsou spoluřešiteli nebo vedoucími dalších projektů.

Vy jste kdysi byl součástí vedení VŠE, byl jste prorektorem pro pedagogiku. Současné vedení problém mezikatedrálního sporu dlouho odsouvalo. Nyní přišla rektorka s myšlenkou nabídnout profesoru Holmanovi mimosemestrální bezkreditový kurz. Jak se na to díváte Vy?

Myslím si, že bylo neštěstí, že došlo k odvolání profesora Holmana těsně před volbami. Myslím, že paní rektorka mohla mít razantnější postup. Jednala však tak, jak jednala. Musím říct, že být v kůži kolegy Holmana, tak bych na její nabídku reagoval tak, jak reagoval on. Tento kurz nenahrazuje kurz Mikroekonomie I a studenti by za něj nedostali kredity. Tady navíc došlo k pošlapání akademických svobod tím, že byl odvolán profesor, který má odborné výhrady k něčemu, co ani není součástí akreditace.

Vedení školy připravuje úpravu celoškolského základu, což se má týkat i ekonomie. Doufáte v určité zlepšení?

Já si myslím, že pokud tu bude dán prostor tomu, aby se zde vyučovaly základy ekonomie, tak to bude velký přínos pro studenty. Seznámí se nejdříve se základními pojmy a zákonitostmi ekonomie, a teprve pak ji budou studovat do hloubky. Je totiž značný rozdíl mezi studenty přicházejícími z obchodních akademií, gymnázií, průmyslových škol či učilišť s maturitou.

Ještě mi dovolte na závěr dvě naprosto nejpalčivější otázky. Nebojíte se o své přednášky?

Abych pravdu řekl, tak si myslím, že do konce semestru je situace vyřešena, protože jsem oficiálně na dovolené, ale v době přednášek mám dovolenou přerušenu. Domnívám se však, že bude administrativní snaha omezit naši katedru ve výuce makroekonomie a mikroekonomie a obávám se, že bych mohl být odvolán z výuky makroekonomie v letním semestru.

Minulou středu nám byl vyměněn vedoucí katedry a byli jsme upozorněni, že s námi budou vedeny individuální pohovory. Může tedy dojít k tomu, že nebudu příští semestr přednášet ekonomii díky určitým administrativním opatřením.

Kdyby k těmto opatřením došlo nebo kdyby byla zrušena katedra ekonomických teorií, zůstal byste na škole?

Někdy se říká, že s lidskou blbostí je marné bojovat. Já však nevzdal jiné boje a nevzdám jen tak lehce ani tento. Pravda je nejenom na straně profesora Holmana, ale i na straně ostatních členů katedry. Je to podle mě i v zájmu studentů. Budu bojovat za akademické svobody a byla by ostuda, abychom my ve chvíli, kdy se uvažuje o zrušení osnov na základní škole, zaváděli závazné osnovy do výuky v podobě standardů.

Mohlo by tě zajímat: