Mezifakultní přestupy provází zbytečné komplikace

1. 5. 1999 | | Názory

V průběhu studia na VŠE mohou někteří studenti zjistit, že volba fakulty, na kterou se původně přihlásili, nebyla zrovna šťastná. Studijní a zkouškový řád VŠE nabízí v takovém případě řešení v podobě přestupu na jiný obor nebo fakultu. I já jsem patřila mezi tyto „nespokojené“ studenty a rozhodla se možnosti přestupu využít.

V průběhu studia na VŠE mohou někteří studenti zjistit, že volba fakulty, na kterou se původně přihlásili, nebyla zrovna šťastná. Po absolvování několika fakultně či oborově povinných předmětů přijdou na to, že jim zaměření daného oboru nevyhovuje, že jim takové studium nic nedává a že by se po pětiletém „trápení“ uplatnili v praxi jen velmi těžko. Studijní a zkouškový řád VŠE nabízí v takovém případě řešení v podobě přestupu na jiný obor nebo fakultu. I já jsem patřila mezi tyto „nespokojené“ studenty a rozhodla se možnosti přestupu využít.

Mým záměrem bylo přestoupit z Fakulty národohospodářské (FNH) na Fakultu financí a účetnictví (FFÚ). Po několika úsměvných peripetiích se studijními referentkami obou fakult, které mne s žádostí o podrobnější informace ohledně přestupu odkazovaly na sebe navzájem, jsem se obrátila přímo na proděkana pro pedagogiku FFÚ. Ten mi sdělil, že podle dosažených bodů u přijímacích zkoušek a dosavadních výsledků bakalářských zkoušek mám velkou šanci na přijetí, o kterém však rozhodne děkanka fakulty. Nezbývalo tedy nic jiného, než podat žádost o přestup děkanovi dosavadní fakulty, který by ji po svém souhlasu postoupil k (jak jsem doufala kladnému) vyřízení děkance FFÚ. Celý postup mi připadal pouze jako formální záležitost a já si optimisticky začala plánovat rozvrh na další semestr.

Zamítnutí žádosti z důvodu neukončení třetího semestru mě však vrátilo zpátky na zem. Naivně jsem předpokládala, že když podám žádost na konci třetího semestru, děkanové obou fakult ji v průběhu zkouškového období schválí a já se stihnu zaregistrovat na nový semestr, coby student FFÚ. Bohužel se tak nestalo. Snažila jsem se alespoň o zaregistrování předmětů oboru účetnictví s tím, že při přestupu si je nechám převést jako fakultně nebo oborově povinné. Opět problém, protože předměty nebyly přístupné pro můj obor a já si je tak nemohla zapsat.

S vidinou dalšího pro mě promarněného semestru jsem požádala o přestup znovu. Moje žádost byla „pro změnu“ zamítnuta, tentokrát s odůvodněním, že mi děkan nedoporučuje přestup uprostřed semestru. (Studijní a zkouškový řád VŠE: „Změna oboru může být na žádost studenta a po schválení děkanů fakult provedena i v průběhu semestru, a to vždy s platností od semestru následujícího. Podmínkou je, že zkoušky za daný semestr skládá student na původním oboru; na další semestr se již registruje na nový obor.“).

Pominu-li počáteční vztek, tak právě toto paradoxní rozhodnutí mě přimělo, abych téměř ke konci čtvrtého semestru podala žádost potřetí. Studijní referentka mi doporučila, abych celou záležitost vyřídila s děkanem osobně. Očekávala jsem další komplikace, ke kterým však k mému údivu nedošlo. Děkan si žádost zběžně přečetl, našel si o mně potřebné informace a s přestupem souhlasil. O několik dní později jsem byla přijata na FFÚ. Studijní referentka mi převedla kredity a bakalářské zkoušky v počítači a já si mohla zaregistrovat předměty na další semestr. I přes pochybovačné poznámky typu „A vy si jako myslíte, že ten přestup zvládnete?“ ze strany studijních referentek i některých vyučujících, jsem přestup bez problémů zvládla a splnila všechny studijní povinnosti potřebné k získání titulu bakalář.

Od doby mého přestupu uplynulo již několik let, ale otázka změny fakulty patří stále k těm „ožehavým“. Přestoupit na jinou fakultu totiž není jednoduché, a proto by bylo ideální si dobře vybrat hned napoprvé.

Mohlo by tě zajímat: