Na čem se Akademický senát neshodl

20. 2. 2002 | | Nezařazené

Třinácté zasedání Akademického senátu (AS) VŠE se konalo 17. prosince 2001. Z organizačních a pracovních důvodů bylo o 14 dní odloženo do závěrečného období semestru, a tak se ho vzhledem ke studijním povinnostem nemohlo zúčastnit mnoho studentů.

Třinácté zasedání Akademického senátu (AS) VŠE se konalo 17. prosince 2001. Z organizačních a pracovních důvodů bylo o 14 dní odloženo do závěrečného období semestru, a tak se ho vzhledem ke studijním povinnostem nemohlo zúčastnit mnoho studentů.

Na pořadu jednání byly hned zprvu mzdy zaměstnanců a body týkající se rozpočtu VŠE – schvalování priorit a harmonogramu rozpočtu. Celou tuto problematiku předjednala na svých četných setkáních rozšířená pracovní skupina, jejímiž členy byli členové Ekonomické komise AS VŠE. Konsensu a souhlasu s výsledky její práce bylo dosaženo relativně snadno, a tak se zaměstnanci VŠE mohou letos potěšit nárůstem mezd o 8 % srovnatelné základny roku 2001, z toho 90 % v tarifní složce.

Mezi schválenými prioritami rozpočtu pro rok 2002 je již zmíněný nárůst mezd, udržení podpory vědy a výzkumu na VŠE, v případě nutnosti i použitím prostředků na vzdělávací činnost. Požadavky na komplexní inovaci studijního informačního systému a knihovnického systému budou do rozpočtu zařazeny po dopracování a schválení projektů k 31. září 2002. Dále bude v rozpočtu vytvořena rezerva v souvislosti s plánovanou změnou metodiky rozpočtování ediční činnosti fakult a budou zohledněny inflační vlivy v prostředcích na neinvestiční náklady, další položky viz zápis a podrobněji jeho přílohy.

Za přítomnosti vedoucího Technicko-správního oddělení Ing. Tomáše Horského se AS dále zabýval problematiku třídění odpadu na VŠE. Zatímco ve svém dopise tajemnici AS VŠE ze dne 22. 11. 2001 plánoval Ing. Horský zřízení jednoho dalšího ekologického koutku v 1. patře SB, na jednání AS o měsíc později již informoval, že nejpozději do konce února 2002 budou zřízeny ekologické koutky ve struktuře papír-plasty-hliník ve všech patrech SB mimo mezanin.

Dalším bodem jednání byla změna rozdělování prostředků na prospěchová stipendia mezi jednotlivé fakulty. Přestože se AS touto problematikou zabýval již poněkolikáté a byl mu předložen druhý (první návrh předsedy AS doc. Miloslava Janhuby viz zápis z 12. zasedání) studentem Markem Jindrou precizně zpracovaný návrh, AS nebyl ani tentokrát schopen, zejména kvůli nesouhlasným stanoviskům ze strany akademických pracovníků, tuto problematiku vyřešit. Ve svém návrhu Marek Jindra doložil, že situace je na jednotlivých fakultách značně odlišná, protože za stejné studijní výsledky jsou vyplácena různá stipendia, anebo jsou na některých fakultách vyplácena stipendia za výsledky, za které už na jiných fakultách nedostanete nic. Tradičně nejhorší situace je na první a druhé fakultě. Kriteria rozdělování sice stanovují fakulty samy, ovšem zejména na bakalářských programech, kde je vysoké procento shodných studijních povinností, by bylo vhodné a spravedlivé, aby studenti dostávali za stejné výsledky i stejná stipendia. Marek Jindra navrhoval rozdělovat prostředky mezi fakulty ne pouze podle počtu jejich studentů jako dosud, ale zohlednit jejich prospěchovou strukturu (viz nb.vse.cz/senat – příloha zápisu).

Obdobně jako jednání o stipendiích dopadlo i jednání o problematice přidělování kolejí, které přednesl student Antonín Pavlíček. Ani zde víceméně nenalezli studenti podporu svých pedagogických kolegů a z konzultovaných návrhů zbylo nepoužitelné torzo. Původně bylo navrženo přistupovat k zahraničním studentům – s výjimkou Slováků, kteří požívají výhod na základě bilaterální vládní dohody, a vládních stipendistů – shodně jako k českým studentům, tj. zavést povinnost uvádět v žádosti o kolej místo pobytu v ČR, které by do procesu přidělování kolejí vstupovalo shodně jako bydliště u českých studentů, neboli měřila by se mj. dojezdová vzdálenost z tohoto místa. Dále bylo navrženo, aby bylo v žádostech o kolej uváděno i bydliště rodičů (s výjimkou cizinců), aby bylo vyloučeno využívání účelových změn bydliště, ke kterým dochází u žádostí o kolej velmi často.

Po fiasku se stipendii a kolejemi, kdy se opakovaly stále stejné argumenty a výsledkem nebylo nalezení východiska, ale pouze zaúkolování jiného pracoviště VŠE, dokázal AS schválit pouze harmonogram svých zasedání. Opět si dal předsevzetí uspořádat v letním semestru výjezdní jednání v Jindřichově Hradci, kam nebyl v loňském letním semestru schopen opakovaně vyjet. Tento harmonogram ale bude mít nejspíše za následek ukončení tohoto mého počinu, tedy psaní o tom, co se děje v AS VŠE, jelikož se zasedání budou konat na konci měsíce, tj. po uzávěrce Studentského listu.

Doufám, že se na mě mí kolegové z AS VŠE nebudou za tento nepříliš pozitivně laděný článek hněvat, ale naopak, že se všichni zamyslíme nad naší úlohou a způsobem našeho jednání jeho produktů.

Jana Outratová
studentka, členka a tajemnice AS VŠE
xoutj01@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: