Nejde o odbornou řevnivost

13. 11. 2002 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

„Snílkové jsou krásná věc, ale musíme je držet při zemi,” říká v rozhovoru děkan páté fakulty doc. Ivo Straka k případu odvolání profesora Holmana z přednášek základního kurzu Mikroekonomie, k němuž došlo první říjnový čtvrtek.

„Snílkové jsou krásná věc, ale musíme je držet při zemi,” říká v rozhovoru děkan páté fakulty doc. Ivo Straka k případu odvolání profesora Holmana z přednášek základního kurzu Mikroekonomie, k němuž došlo první říjnový čtvrtek.

Mohl byste nejprve popsat okolnosti, za kterých došlo k odvolání profesora Holmana z přednášek kurzu Mikroekonomie I?

Ten případ je velmi jednoduchý. Profesor Holman veřejně prohlásil, že nevyučuje podle standardů v souladu s akreditací tohoto předmětu. Není možné, aby se v kurzu označeném identem MIE 101 vyučoval úplně jiný předmět.

Jak dlouho docházelo k porušování standardů?

To mi není známo. S veřejným prohlášením přišel sám pan profesor uprostřed semestru. Do té doby mě ubezpečoval, že vyučuje v souladu se standardy a já jsem důvěřoval jeho erudici.

Kdo si stěžoval na nedostatky ve výuce?

Stěžovali si například studenti. Ale přiznejme si, student v prvním semestru těžko pozná jemné nuance dodržení či nedodržení standardů a obsahu předmětu. Byl jsem také opakovaně upozorňován garantem předmětu docentkou Breňovou a vedoucí katedry mikroekonomie docentkou Macákovou, že k odchylování od standardů dochází. Profesor Holman mě ale ubezpečoval, že se od regulí odchyluje jen ve výběru témat pro výuku, ne co do rozsahu a hloubky látky, a to tedy není v rozporu s akreditací. V paralelních kurzech Mikroekonomie I se neprobírají vždy stejná témata, ale shodují se v tom, co to je rozsah a hloubka poznatků. Profesor Holman ale prohlásil, že on toto nedodržuje, a říká studentům, že se nemusí učit určitá témata, která jsou jednoznačně definována ve standardech. To lze těžko akceptovat.

Jde tedy o spor týkající se obsahu přednášek?

Spor se nevede o to, co konkrétně vyučovat a co ne. Jde o fakt, že jeden z vyučujících, kterých je pro jeden kurz několik, prohlásí v polovině semestru, že chce vyučovat jinak, podle jiných učebnic a tak dále. Nejde jen o samotné přednášení, ale o výuku. To znamená, že kladl jiné požadavky na studenty týkající se také domácí přípravy a obsahu zkoušek. Spor se nikdy nevedl o to, že by panu profesorovi někdo zakazoval nějaké téma přednášet nebo mu naopak nařizoval, co přednášet má. Jsem proto překvapen, že se problém na škole řeší tak, jako by šlo o odvolání oblíbeného profesora.

Kdo teď přednáší místo profesora Holmana?

Do výuky dochází inženýrka Brožová. Vybral ji sám pan profesor, je to jeho odborná asistentka, která tento kurz přednášela i v minulosti pod jeho vedením. Rozdíl je v tom, že ona je ochotná akceptovat výuku v rámci standardů, protože si nečiní ambici dospět uprostřed semestru k poznání, že bude o své újmě učit něco jiného. Profesor Holman se najednou rozhodl, že začne místo Mikroekonomie I přednášet dejme tomu Mikroekonomii VII.

Snažili jste se před jeho odvoláním dosáhnout určitého kompromisu mezi stranami sporu?

Chápejte, že žádnému děkanovi nečiní radost měnit uprostřed kurzu vyučujícího, zabezpečovat náhradu a přizpůsobovat rozvrhy. Také nemám radost z pobíhajících 350 studentů, podpisové akce, z toho, že si s vámi o tom teď musím povídat a tak dále. Radši bych místo toho řešil seriózní a důležité věci. S panem profesorem a celou katedrou jsme den před odvoláním řešili celou situaci. Rozhodli jsme se, že by bylo nejvhodnější, když věc nebudeme jitřit, že nepůjdu osobně do Nové auly, ale paní inženýrka Brožová vysvětlí studentům celou záležitost. Profesor Holman s tím souhlasil. A pokud by pan profesor musel odcestovat nebo až Klaus vyhraje prezidentské volby a on se stane opět jeho poradcem, bude muset být nahrazen jiným vyučujícím a ten musí umět navázat na jeho výuku. Náhradní přednášející nemůže přijít do auly a oznámit: Studenti nezlobte se, ale pan profesor, který tady měl absolutní volnost, si tady přednášel cokoli, co uznal za vhodné, my neumíme navázat a tak dále. Umím si představit, že tohle by bylo možné jen ve speciálním výběrovém kurzu, ve kterém by pan profesor přednášel jako jediný. Jediné, co je nešťastné, že se tak stalo uprostřed semestru.

Je jeho výuka tak nekompatibilní se standardy? Profesor Holman sám řekl, že se standardů rámcově drží, že vynechává pouze látku zastaralou a nahrazuje ji moderními trendy. Není to pozitivní?

Pochopte, já jsem kvalitu jeho výuky nikdy nezpochybňoval. To nevyšlo ode mne, že by výuka pana profesora byla nekompatibilní s regulemi. Já si ho velmi vážím jako přednášejícího. To, že přednáší základní kurz pro prváky na Žižkově v aule s velkou kapacitou a že prváci musí velmi namáhavě a komplikovaně jezdit z Jižního Města, je činěno s ohledem na jiné pracovní závazky pana profesora Holmana, který nebyl ochoten přednášet více kurzů po sobě v posluchárnách s malou kapacitou na Jižním Městě. Nikdy jsem ho, to doufám, že netvrdí, neomezoval ve výuce.

Ale z rozhovoru s ním jsem právě měla ten pocit…

Počkejte. Já jsem mu řekl, že dostane posluchárnu a bude placen za to, že může studentům cokoli sdělovat, co uzná za vhodné, protože ho považuji za autoritu v oboru. To jsem připraven financovat. Ale těžko mohu připustit, aby v předmětu, který se jmenuje mořská biologie, se učilo o antických architektonických stylech, což obojí jsou vědecké disciplíny.

Takže obsahově je to úplně mimo?

Není.

Ale mořská biologie a architektonické styly…

Já jen schválně uvádím ilustrativní příklady. Je to ale celé založené na veřejném prohlášení pana profesora, že neučí a nemíní učit podle standardů předmětu Mikroekonomie I. Doufám, že pochopíte jednu věc: Nejde o všech 373 pojmů v předmětu, ale například uznáte, že ve všech kurzech ekonomie se bude vyskytovat pojem inflace. Snad chápete, že vy jako studentka kurzu Mikroekonomie I chcete mít jistotu, že budou vyloženy základní pojmy, které jsou východiskem ostatních kurzů mikroekonomie. V rámci výuky základního kurzu nelze podávat nejnovější výsledky moderního výzkumu. Vyučující může říct, že Nobelovu cenu dostali pánové tito a tito a týká se to té a té látky, kterou probíráme, ale bylo by absurdní, hloupé a nesmyslné, aby z toho zkoušel, není to v akreditaci, ani ve standardech, to by bylo nekorektní. A kdyby tak udělal, tak bych mu zakázal zkoušet a nechal bych ho jen přednášet, když to není schopen zvládnout a udržet se na uzdě.

Dříve profesor Holman zkoušel své vlastní studenty, ale teď už to možné není, protože v červnu se organizace zkoušek změnila…

Zeptejte se každého nebo si přečtěte zkušební řád. Nikdy na naší škole nebyla a není žádná přímá vazba zkoušejícího na studenty. Není to možné ani na žádné zahraniční univerzitě. Já jsem sice zastáncem toho, aby někdy bylo možné, že by část studentů byla zkoušena svým přednášejícím. Bylo by takto dosaženo zpětné vazby a vyučující by si ověřil, jak je systém jeho výuky účinný, co studentům v hlavě zůstalo, co špatně pochopili a tak dále. Pan profesor Holman přes můj výslovný zákaz sliboval v rozporu se zkušebním řádem, že studenty vyzkouší. Žádný vyučující na to nemá právo. Jen zápočty jsou výjimkou, tam je technicky nejjednodušší, aby testy opravoval sám vyučující. I když studenti se často ani nedoví, že jejich testy neopravoval on, ale mladý asistent. Nemělo by však být rozhodné a výsledek testu by neměl záviset na tom, který vyučující ho přednáší. K takovým případům docházelo v minulosti často na katedře statistiky, kde byly dovozovány pevné vazby examinátorů na studenty. Bylo proti nim intenzivně bojováno, jak ze strany studentů, tak i pedagogů.

Je v zájmu celku nutné sjednotit výuku?

Kdyby byl kurz Mikroekonomie I izolovaný, nebylo by třeba používat unifikace. Ale je to nutné, pokud na něj navazují další kurzy a souborné a státní zkoušky. Představa profesora Holmana je, že začne učit prváky v základním kurzu, povede si je dalším a tak dále. Doufám, že jste pochopila, že by to bylo krásné na malé fakultě s 50 studenty. Naše škola na to není koncipována. Tato vazba je možná jen ve velmi specifických kurzech. Říkám s plnou vážností, že ač se mi myšlenky profesora Holmana velice líbí a jsem jeho hlavním zastáncem na této škole, není technicky možné přijímat řešení, která on navrhuje. Je to stejné, jako když do staré škodovky namontujete motor z Porsche. Všichni se pak zabijeme, protože brzdy nejsou na takový výkon seřízeny. Chápejte, že je to nepřípustné na této škole. Vy jste se jako studenti přihlásili na nějaký předmět a děkan, který vám bude podepisovat diplom, zaručí, že jste absolvovali předměty na adekvátní úrovni. Těžko se může podepsat pod to, že o své újmě některý vyučující prohlásí: Mikroekonomie I je zastaralá, nositel Nobelovy ceny objevil něco jiného, vy máte štěstí, studenti, že já jsem ten nejchytřejší, já vás s tím teď seznámím. Tak tohle se nemůže odehrávat v rámci základního kurzu. Já to chápu. Pan profesor Holman má bezpochyby charisma, jako examinátor je poměrně – ve vaší logice – měkký examinátor, jeho lidská povaha je taková. V tomto ohledu může být u studentů oblíbenější nebo něco podobného.

Je obsah látky srovnatelný se zahraničními univerzitami?

O tom vás mohu ubezpečit. A také v rámci Asociace děkanů ekonomických vysokých škol v České republice jsou standardy srovnatelné.

Kdo určuje obsah standardů a kdo je schvaluje?

Na sestavování regulí pracuje široká odborná veřejnost, jejíž práci koordinuje obvykle garant předmětu. Schvalují se v rámci v akreditace.

Mám tady akreditaci kurzu Mikroekonomie I a tam není o standardech ani zmínka…

Dobře, tam to není napsáno, ale souhlasíte, že celá řada aktů vzniká tím, že je to běžná praxe?

Jakýsi obyčej?

Například, to je v právu úplně běžné. Není to ale šťastné a jakmile to někdo zpochybní jako teď, je jisté, že napříště se to do akreditace napíše.

V dokumentu Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR se uvádí, že regule jsou jen doporučeným rámcem pro výuku. Do jaké míry jsou tedy závazné?

V červnu roku 2002 adresoval profesor Holman dopis akreditační komisi a paní rektorce, aby mu sdělila své stanovisko ohledně závaznosti standardů. Ale přece nemusí být písemně řečeno, že regule jsou závazné. Pokud řeknu, aby v učebně ztlumili světla, je to příkaz a oni ho vyplní, a taky jim to nemusím dávat písemně. Pokud tak neučiní, je to porušení pracovní kázně a musí s nimi být zahájeno řízení. Vrátný vám taky nemusí dávat písemně, že nemáte odhazovat vajgl. Pokud by pan profesor žil od všech věků v dobré víře, že neexistuje zvyklost dodržovat závaznost regulí, v dobrém úmyslu by se jich nedržel a nikoho by se na správnost svého konání neptal. Pokud jsem přesvědčen, že je možné mít dvě manželky, taky nepíšu dopisy na úřady s dotazem, zda je bigamie povolená. Já jako děkan, který jsem zde jediným vykladačem práva ze zákona, jsem řekl, že standardy jsou závazné. Má rozhodnutí jsou konečná a soudně nepřezkoumatelná. Profesor si akademickou svobodu představuje tak, že nerespektuje standardy.

Rozhoduje tedy vždy děkan, jak dalece jsou v konkrétním případě standardy závazné?

Rozumějte, dodržování standardů neznamená, že budu přednášet všechny pojmy uvedené v regulích. Ale přednášející nemohou rozhodovat, jestli budou zkoušet dvacet nebo čtyřicet okruhů. Pana profesora nikdo neobvinil, že standardy nedodržuje. Pokud by sám explicitně neprohlásil, že se jich nedrží, sám bych nevěřil, že k tomu dochází.

Jak často dochází ke změnám a přizpůsobování standardů modernímu vývoji?

Během dvacátého století se poznatky v mikroekonomii nezměnily. Docházelo jen k pojmovým odlišnostem. Matematika je taky od 18. století stejná.

Profesor Holman řekl, že se obrátí na akademický senát…

Akademický senát je pojistka proti exekutivní moci – děkanovi, ale pan profesor pro Respekt explicitně řekl, že si myslí, že by tam neuspěl. Vyvést studenty na chodbu a pochodovat s nimi mohlo být prospěšné za revoluce v roce 1989. Ale pokud by byly akademické instituce nefunkční, pak by byla zřejmě celá škola na zrušení. Uznáte, že i když je Saddám Husajn ve své zemi oblíbený a zvolený 100 % hlasů, všichni se shodneme na tom, že je prospěšné ho svrhnout, i když to formálně vypadá jako porušení demokracie? Za nikoho se neschovávám a nebojím se rozhodnutí akademického senátu. Rozhodl jsem v zájmu třetí fakulty. Je to jen její problém.

V den stažení vyučujícího z přednášek mikroekonomie jste do Nové auly svůj postoj nešel vysvětlit…

Já jsem ve čtvrtek chtěl jít do posluchárny, chtěl jsem to studentům sdělit. Ale přistoupil jsem na názor vedoucího katedry, že situaci nebudeme dramatizovat, že studentů se naše vnitřní spory netýkají a nebudeme je do toho zatahovat. Jim jde o kredity a zápočty. Navíc jsou to prváci, kteří se v té situaci jen těžko orientují. Sama paní rektorka mě požádala, abych do voleb rektora nic nekomentoval a studentům v aule nic nevysvětloval, že ona jim vše vysvětlí sama.

Ale oni mají pocit, že se jich to osobně týká, když se shromáždili na chodbě a sepsali petici pro paní rektorku…

Počkejte, buďme korektní. Vám je určitě jasné, že když na druhé přednášce vyměníme prvákům vyučujícího a nepošleme tam pět studentů, kteří začnou vykřikovat: Proč jste nám vzali Holmana?, tak nikdo nezareaguje. V osmnácti letech jsme velice citliví na to, když se nám něco děje. Neříkám ale, že jsou to nezodpovědné děti. Nebylo to namířeno proti nim, zcela naopak: bylo to učiněno v jejich zájmu. Pan profesor má neomezené možnosti přednášet, jak uzná za vhodné, ale v rámci běžných regulí. Touží od příštího semestru vyučovat také mikro dvě, ale tohle není správná cesta: tím, že rozbije kurz, poštve 350 studentů a prohlásí se za četníka. Akademická svoboda je věc velká a krásná, ale v této chvíli se na ní vztahuje zákoník práce. Doufám, že každý pochopí, že toto jsou jasné argumenty. Mým cílem není někoho postihovat nebo likvidovat. Někdo mi z nepochopitelných důvodů podsouvá odbornou řevnivost. Nikdo by ale mé rozhodnutí nemohl zpochybňovat, kdybych byl matematik. Chápejte, a to říkám otevřeně, že je ohromné štěstí, že i odborně problému rozumím. Jeho představa přestavět celou tuhletu školu… Idealisti a snílkové jsou krásná věc, ale manažeři jsou tady od toho, aby vizionáře drželi u země, protože škola by se finančně zhroutila.

Paní rektorka nabídla profesoru Holmanovi, že může přednášet v kurzu, za který studenti nedostanou kredity a nebudou z něj dělat zkoušku. On takové řešení považuje za nedůstojné.

Znám tato stanoviska, ale nemůžu se s tím smířit. Pokud touží studentům předat nejnovější poznatky, pak nejde o to, jestli je to nedůstojné nebo urážlivé, jde o to jim to umožnit. Já bych považoval za úspěch, kdybych mohl zadarmo a bez udělování kreditů přednášet zajímavosti, ale ve speciálním předmětu. V základním kurzu by to bylo experimentem. Pan profesor z nějakých důvodů nectí a neuznává integritu celku. Považuji za obvyklou vlastnost inteligentních lidí, že jsou podivínští a zvláštní, ale jeho představu nemohu realizovat.

Jak se bude zpětně zjišťovat, zda a do jaké míry k porušování regulí ze strany profesora Holmana docházelo?

Paní rektorka na to sestavila zvláštní odbornou komisi. Za několik měsíců může dospět k rozhodnutí, že k porušování odcházelo. Co potom uděláme? Máme prohlásit složené zápočty za neplatné? To by byla neřešitelná situace. Kdyby nějaký trouba oznámil, že v boeingu je bomba, každý utrpí škodu, protože zruší let a náhradou poletíte letadlem horší kvality, protože první třídu už nemáme. Kdybych mávl rukou, že tu bombu tady nemáme, vy si budete lebedit v první třídě, ale kdyby to doopravdy bouchlo, jsme všichni mrtví. Pro mě z neznámých důvodů si pan profesor vzal s sebou do letadla bombu, zřejmě veden dobrými úmysly zastrašit teroristy. Já jsem učinil opatření v zájmu v studentů a kdykoli v budoucnu bych tak učinil znova. Profesor také veřejně prohlašoval, že řadu let nezkouší podle regulí. Kdyby se to prokázalo, možná bude nutno zpětně zrušit stovky zkoušek. Doufám, že studenti si uvědomí, že to není legrace.

Hodláte povolat profesora Holmana zpět do výuky?

V několikahodinových rozhovorech s ním jsme se shodli, že ho tento semestr nelze opět povolat do výuky. Přednášející se nemůže střídat každých čtrnáct dní. Počkáme na vyhodnocení komise. Kdybych zjistil, že jsem se ve svém rozhodnutí zmýlil, odstoupím. Po volbě rektora se budu v této záležitosti angažovat a rád nechám tupit i své vlastní jméno, v zájmu toho, aby se vše vyjasnilo.

V časopisu Týden se uvádí, že i pod Ing. Ševčíkem, který přednáší makroekonomii na vaší fakultě, se „viklá židle“. Porušuje i on standardy pro výuku?

Já jsem se na to dotazoval jeho, stejně jako všech pracovníků fakulty, a on mě ubezpečil, že nikoli. Kdyby k podobným případům docházelo i nadále, budu postupovat stejně. Nedovolím přestupovat zákon jen proto, že se někomu nelíbí.

Mohlo by tě zajímat: