Zasedání senátu: Novela zákona o VŠ zruší poplatky za další studium

16. 5. 2016 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Akademický senát VŠE se dnes sejde naposledy v letním semestru, a tedy i v právě probíhajícím akademickém roce. Od 13 hodinusednou senátoři v zasedací místnosti NB 169. Jednání je veřejně přístupné.

Průběh zasedání můžete jako vždy sledovat online.

 

Body jednání:

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2015
2. Výroční z práva o hospodaření VŠE za rok 2015
3. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2015
4. Změna statutu VŠE
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Jmenování členů hlavní volební komise
7. Určení člena a náhradníka za AS VŠE do hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Personální a mzdový informační systém“
8. Různé

Aktualizovat

13:04 Většina senátorů se shromáždila, zasedání může začít. Zahajuje jej předseda Petr Berka.

13:06 K bodu 1 (návrhu Výroční zprávy o činnosti VŠE za rok 2015) se vyjadřuje prorektor pro strategii Jakub Fischer.

13:08 Prorektor mluví o formální správnosti zprávy dané MŠMT.

13:11 Fischer zmiňuje soulad s novelou VŠ zákona, hlavně v rámci internacionalizace a pedagogiky.

13:14 Jiří Zeman, senátor za Fakultu mezinárodních vztahů (FMV) z řad vyučujících, se dotazuje na povinný systém hodnocení pracovníka, který používá Fakulta podnikohospodářská (FPH). Ze zprávy není jasné, zda škola implementuje tento systém, nebo jestli se rozhodne pro ten převzatý z Olomouce, který momentálně zkouší Fakulta informatiky a statistiky (FIS).

13:16 Jeho další otázka míří na hodnocení odborných prací. Systém na škole je nejednotný, senátor Zeman by uvítal jeho centralizaci pro celou univerzitu.

13:18 Senát hlasuje o schválení Výroční zprávy o činnosti. Všichni přítomní senátoři jsou pro.

13:20 Přechází se k druhému bodu schvalování Výroční zprávy o hospodaření VŠE za rok 2015. Slova se ujímá kvestor Libor Svoboda. Hospodářský výsledek ve výši 72 tisíc korun navrhuje převést do Fondu rozvoje investičního majetku (FRIM).

13:26 Z řad vyučujících zaznívá otázka ohledně výběrového řízení auditora na další roky.

13:26 Na to reaguje kvestor, že vše se řídí podle úpravy o veřejných zakázkách.

13:29 Nyní se hlasuje o schválení Výroční zprávy o hospodaření. Obě usnesení jsou schválena.

13:30 Na řadě je bod 3, Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2015, slova se znovu ujímá kvestor Svoboda.

13:33 Kvestor hodnotí využívání fondu provozních prostředků, který se snížil na něco málo přes čtyři miliony korun. Dále mluví o čerpání rozpočtu investic.

13:35 „V roce 2015 probíhalo několik investičních výdajů – oprava učeben ve Staré budově nebo vytápění na Jižním Městě,“ dodává Svoboda.

13:37 Zmiňuje i rozpočet správních a účelových zařízení (týká se kolej a menz). V minulém roce se nakoupila a vyměnila některá vybavení a proběhly drobné opravy na kolejích. V zápětí se hlasuje, ruce všech senátorů jsou ve vzduchu.

13:38 Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák mluví o bodu čtyři – Změně statutu VŠE. Zasádní je zrušení poplatku za další studium, v souladu s novelou VŠ zákona.

13:43 Studentský senátor Jan Knettig se ptá na poplatky za studium, zda bude i nadále zachován systém 3+1 za bakalářské a 2+1 za magisterské.

13:45 Na to reaguje prorektor Dvořák s tím, že doba za standardní studium se nemění (tedy trvá 3+1 nebo 2+1), ale do doby studia se započítává neúspěšné studium. Doktorského studia se tyto poplatky nadále týkat nebudou.

13:49 Momentálně senátor z FPH Pavel Mikan řeší situaci úplnosti přihlášky – jestli je platná už vložením do InSISu, nebo až okamžikem jejího zaplacení. Navrhuje stanovení posledního dne splatnosti.

13:51 Určení data se chce vyhnout prorektor Dvořák, protože by pak vedlo k nejasnostem ohledně úplnosti přihlášky.

13:53 Diskuze ohledně bodu 4 končí a hlasuje se o jeho schválení. Přítomní senátoři jsou pro.

13:54 O slovo se ještě hlásí prorektor Fischer, dodává, že změn ve Statutu VŠE bude třeba více. Zvláště s novými vnitřními předpisy a novelami zákona.

13:57 Hovoří kvestor. Jeho projev se týká změny volebních a jednacích řádů fakult. Jedná se o jeden dokument, od září by měl mít každý individuální úpravu.

14:03 Nyní mluví senátor Zeman. Připomíná, že od 1. 9. 2016 nebudou jednací řády fakult platit (zároveň se změnou zákona). Navrhuje, aby se předpisy zavčas změnily. Doporučuje, aby se AS VŠE sešel ještě před uplynutím této doby (mluví o datu 29. 8. 2016) a situaci vyřešil.

14:09 Debata o změně fakultních jednacích řádů stále probíhá. Slovo si vyměňuje senátor Zeman s kvestorem Svobodou a prorektorem Dvořákem. Ten namítá, že na změnu je ještě dost času.

14:15 Do debaty vstupuje senátor Mikan. Řeší problematiku studentských senátorů ve fakultních senátech. Jejich pokračování v senátorské pozici totiž upravuje veřejný předpis vysoké školy, nikoliv fakultní řád.

14:23 Senátor Prchal z Fakulty managementu navrhuje vydat prohlášení, ve kterém všem fakultám doporučuje změnu jejich řádů. Další senátoři navrhují společnou koncepci pro všechny fakulty, aby se šestkrát nedělalo to samé.

14:28 Senátorka Vančurová (FFÚ) místo „návrhu“ celoškolského senátu fakultám doporučuje spíše „upozornit“ na změnu vnitřních předpisů fakult.

14:31 K tomuto se přiklání prorektor Dvořák. Fakulty by podle něj měly své řády upravit co nejrychleji během podzimu.

14:34 O problematice změny fakultních řádů se debatuje už přes půl hodiny.

14:36 Dvořák nedoporučuje změnu těm fakultám, kde nebudou na podzim probíhat volby. Navrhuje těm fakultám, které změnu řádu potřebují, rozdělit volební a jednací řád tak, aby byl v souladu se Změnou statutu VŠE.

14:37 Mluví místopředseda senátu Pavel Marek. Jako předseda fakultního senátu navrhuje informovat AS VŠE o případné změně až po kolegiu na FIS.

14:41 Kvestor Svoboda nyní cituje novelu VŠ zákona z e-mailu od právničky. Ta navrhla nejdříve schválit změnu vnitřích předpisů školy a až poté vnitřní předpisy jednotlivých fakult.

14:45 Senát se shoduje na vyžádání si písemného stanoviska MŠMT k platnosti stávajících vnitřních předpisů fakult po nabytí účinnosti novely VŠ zákona.

14:53 Bude se hlasovat o usneseních. Souhlasí všichni.

14:57 Po hodině se od bodu 4 přechází k bodu 5, který se týká smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná se o zřízení rozvaděče ve Staré budově. Hned se hlasuje, proti nikdo není.

15:01 Postupuje se rychle, senátoři projednávají šestý bod – jmenování členů hlavní volební komise. Za FFÚ je na místopředsedu navržen Václav Černý, za FIS Jakub Fischer, který je navržen na předsedu volební komise.

15:04 Hlasuje se o kandidátovi na hlavního předsedu volební komise. Jakub Fischer zvolen 16 hlasy.

15:05 Na místopředsedu je navržen Václav Černý. Senátor Zeman přídává ještě Halku Čapkovou. O kandidátech se hlasuje, oba jsou zvoleni místopředsedy.

15:07 Dále jsou na členy komise navrženi Pavel Král z FM a Miroslav Lorenc za FPH.

15:13 Jsme u sedmého bodu dnešního zasedání. Určuje se člen a náhradník za AS VŠE do hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Personální a mzdový informační systém“. Je nominován senátor Chlapek za FIS, následně také schválen.

15:15 Mluví prorektor Fischer. Projednává se pracovní skupina pro přípravu vnitřních předpisů, členů má být šest až sedm.

15:28 Nyní se nominují senátoři do pracovní skupiny pro přípravu vnitřních předpisů VŠE. Navrženi jsou zatím senátoři Vondráček (NF), Marek (FFÚ) a Berka (FIS), senátorka Trávníčková (FMV) a za studenty senátor Kinský.

15:29 K bodů Různé mluví senátor Knettig. Informuje senát o zřízení facebookové stránky Studentští senátoři VŠE. Jedná se o neoficiální stránku senátorů AS VŠE, která má informovat zájemce o zajímavých kauzách.

15:31 Senátor Zeman mluví o předmětových anketách. Nelíbí se mu, že je hodnocen studenty, kteří na jeho přednášky nechodí. „Dělal jsem si prezenci ne za body, ale abych věděl, kolik studentů na moje přednášky chodí,“ dodává. Jeho přednášky navštěvovalo ze zapsaných 65 studentů jen 13, anketu však vyplnilo 31. Kritizuje také to, že studenti by měli ankety vyplňovat proto, že se chtějí k předmětu vyjádřit, ne proto, že za to něco dostanou (dřívější čas u zápisu).

15:35 Proděkan Dvořák doplňuje, že počet respondentů na ankety se pohybuje kolem 30 – 35 procenty studentů. Zároveň dodává, že určitý počet respondentů je potřeba a že anketa by měla zůstat anonymní.

15:38 Zapojují se i studentští senátoři, jsou zde návrhy na přidání otázky zda student přednášky navštěvoval, nebo ne při zachování její anonymnosti.

15:40 Senátorovi Zemanovi hlavně vadí, že je hodnocen zaměstnavatelem podle někoho, kdo ho ani neviděl přednášet.

15:46 Senátor Váňa se diví, že je možné, že by alespoň na jednu přednášku nepřišel každý student. „Jestli přišli na jednu vaši přednášku a řekli si, tak podruhé už ne, to je možné,“ uzavírá.

15:48 „Mám poslední tři přednášky kurzu a chodilo tam vždy stejných třináct lidí,“ uvádí Zeman.

15:50 „Já se třeba z ankety dozvěděl, že jsem takový přestárlý hipík,“ přidává svůj názor Vladimír Zelenka z FFÚ. Dodává, že ankety jsou dobrým informačním zdrojem.

15:52 Ke slovu se hlásí nováček mezi studentskými senátory Martin Vokálek (v dubnu nahradil senátorku Domorákovou, pozn. red.). Je proti zavádění povinných anket, ale přidal by pocitovou otázku ohledně vyučujícího.

15:52 Nyní žertuje kvestor Svoboda o tom, že by se měla přidat otázka s obrázky vyučujících, kde by studenti mohli zakliknout tvář senátora Zemana a počítaly by se jen správné odpovědi.

15:57 Senátor Vokálek vyjádřil zájem o účast v ubytovací a stravovací komisi. Přítomní senátoři ho za člena komise následně schválili.

16:04 Kvestor Svoboda mluví o opravě kolejí na Jarově. Dále dodává, že oprava části Staré budovy by měla skončit k 30.červnu.

16:04 Zdá se, že všechny náměty k projednání byly vyčerpány. Další zasedání bude první den zimního semestru, tedy 19. září.

Děkujeme čtenářům za sledování našeho onlinu.

 ČTĚTE TAKÉ:

Studentská koalice v senátu má o člena méně

Nechci být nezvaným hostem. Jde mi o budoucí senátory

Jmenování komisí, účast Trumpeše a konec kouření před školou. Tomu se dnes věnoval Senát

Mohlo by tě zajímat: