Sledujte s námi od 13:00 dvaadvacáté zasedání AS VŠE

24. 5. 2021 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Dnes od 13:00 proběhlo již dvacáté druhé zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS VŠE) zvoleného na období 2018 až 2021. Toto zasedání proběhne jako vždy v místnosti NB 169 a řada členů se bude účastnit online díky MS Teams. Projednávané materiály jsou po přihlášení dostupné studentům a pedagogům zde.

(pozn. red.: Díky hlasování přes InSIS je schvalování jednotlivých návrhů a zpráv mnohem rychlejší než tomu bylo v minulosti, kdy si senátorky a senátoři vždy museli zapnout mikrofon a  vyjádřit, zda jsou pro, proti, nebo se hlasování zdržují.)

13:56 „Rád bych poděkoval za to jak AS fungoval,“ uzavírá jednání končící předseda Stříteský. Je rád, že diskuze vždy probíhala korektně. Tímto dvacáté druhé zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze končí.

13:53 Přítomným za odvedenou práci a součinnost děkují i senátoři Bohumil Král, Lukáš Hulínský a místopředseda Vojtěch Prchal.

13:51 „Cením si diskuze nad celou situací,“ komentuje předcházející slova Vondráčka ředitel Centra informatiky, Milan Nidl.

13:49 „Pane předsedo, víte jak se nám říká? Říká se nám Bob a Bobek,“ sděluje Vondráček a obdarovává předsedu Stříteského. Společně pak oba zástupci předsednictva AS VŠE obdarovávají rektorku Machkovou a prorektorku Štěrbovou kyticí.

13:46 O slovo se hlásí místopředseda Vondráček. Komentuje dění z minulého zasedání a vysvětluje, že mezi nimi došlo k „vyříkání“ situace. Obrací se zároveň na předsedu AS VŠE a tajemníka Jakuba Drábka, kterým děkuje za odvedenou práci.

13:45 Rektorka děkuje senátorkám a senátorům za práci, kterou odvedli. „Přeji odcházejícím, aby se jim dařilo a doufám, že nabité zkušenosti uplatní i v dalším životě,“ uzavírá rektorka.

13:43 Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými senátory a je přistoupeno k bodu různé. O slovo se hlásí rektorka Machková.

13:41 Je přistoupeno k hlasování o tom, zda AS VŠE bere na vědomí Situační zprávu k rekonstrukcím kolejí Jarov.

13:40 „Finanční komise schválila zprávu a to doporučujeme i Akademickému senátu,“ doplňuje senátor Král.

13:39 Zatím není nutné čerpat prostředky z bankovního úvěru, kvestor nicméně předpokládá, že k tomu dojde ve třetím kvartálu tohoto roku, na který jsou naplánovány největší rekonstrukce.

13:37 „Daří se držet původní harmonogram akcí. Pokud dochází ke změnám, tak pouze v rámci urychlení rekonstrukce,“ uvádí Zouhar.

13:35 Všech 24 přítomných senátorů pro schválení výročních zpráv. Je přistoupeno k šestému bodu jednání, kterým je Situační zpráva k rekonstrukcím kolejí Jarov. Zpráva je představena kvestorem.

13:33 „Doporučuji o všech zprávách hlasovat jako o bloku, analogicky s loňským rokem,“ uvádí předseda AS VŠE Stříteský. Jelikož nikdo z přítomných není proti, je přistoupeno k hlasování.

13:32 Zprávy jsou předkládány rektorkou Hanou Machkovou prostřednictvím prorektorky Štěrbové. I v tomto případě byly výroční zprávy projednávány Finanční komisí, která je opět doporučuje schválit.

13:30 Všichni přítomní senátoři jsou pro. Je přistoupeno k pátému bodu dnešního programu, k výročním zprávám pracovišť VŠE.

13:27 Finanční komise se i touto zprávou zabývala. „Finanční komise schválila výroční zprávu a to doporučujeme i AS VŠE,“ uvádí Bohumil Král. Do diskuze se ani v tomto případě nikdo nehlásí a je přistoupeno k hlasování.

13:25 AS VŠE přijal Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2020. Přistupuje se k projednání Výroční zprávě o hospodaření VŠE za rok 2020, kterou skrze kvestora Tomáše Zouhara překládá rektorka Hana Machková.

13:22 K věci se vyjadřuje předseda Finanční komise, Bohumil Král. „Finanční komise doporučuje zprávu schválit.“ Do diskuze se nikdo z přítomných senátorů nehlásí a je přistoupeno k hlasování.

13:21 Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2020 je představena prorektorkou Štěrbovou. „Z komisí jsme dostali pouze jednu připomínku. Jedná se o překlep, který samozřejmě opravíme,“ uzavírá prorektorka.

13:20 Všichni přítomni senátoři jsou v obou případech pro návrh. Akademický senát VŠE schvaluje změnu Statutu NF VŠE a zároveň změnu jednacího řádu Vědecké rady NF VŠE.

13:17 Změny předpisů jsou představeny místopředsedou AS VŠE Vondráčkem. Jedná se o promítnutí změn, které byly provedeny na celoškolské úrovni. Do diskuze se opět nikdo nehlásí, je přistoupeno k hlasování.

13:16 Návrh byl přijat, dva senátoři se zdrželi hlasování. Je přistoupeno k projednání bodu 2, programu.

13:15 Zástupce legislativní komise, Vondráček potvrzuje, že Legislativní komise AS VŠE nemá výhrady. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto je přistoupeno k hlasování.

13:13 Děkan FFÚ Mejzlík představuje první bod programu. „Jedná se pouze o věcnou úpravu jednacího řádu, která byla převzata z Jednacího řádu AS VŠE,“ uzavírá děkan Mejzlík. Doplňuje ho senátor a předseda AS FFÚ Marek. Úprava se týká možnosti použít elektronické hlasování skrze InSIS i při jednání AS FFÚ.

13:12 Program zasedání byl přijat všemi přítomnými senátory. V mezičase se připojil senátor Korejs.

13:10 Přítomno 22 , nepřítomno 7 senátorů. Senát je usnášeníschopný a je zahájeno hlasování o navrženém programu. Dnes poprvé skrz portál voliče v InSISu.

13:04 Prezence je provedena stejně jako během minulých zasedání. Potvrzením přítomnosti tajemníkovi Jakubovi Drábkovi.

13:01 Předseda Stříteský zahajuje 22. zasedání AS VŠE. Toto zasedání je pro stávající Senát poslední. Novinkou je hlasování, které dnes bude poprvé probíhat přes aplikaci v InSISu.

12:55 Senátorky a senátoři, ale i zástupci vedení školy, se připojují do MS Teams. V NB 169 je přítomen předseda Marek Stříteský (za FPH), rektorka a další zástupci vedení školy. Začíná se neformální diskuzí o Mistrovství světa v hokeji.

Program:

1. Změna Jednacího řádu AS FFÚ VŠE
2. Vnitřní předpisy NF VŠE
a. Změna Statutu NF VŠE
b. Jednací řád VR NF VŠE
3. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2020
4. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2020
5. Výroční zprávy pracovišť za rok 2020
a. VZ o činnosti Centra tělesné výchovy a sportu za rok 2020
b. VZ o činnosti CIKS za rok 2020
c. VZ o činnosti Certifikačního ústavu za rok 2020
d. VZ o činnosti Francouzsko-českého institutu řízení za rok 2020
e. VZ o činnosti Institutu krizového managementu za rok 2020
f. VZ o činnosti Institutu oceňování majetku za rok 2020
g. VZ o činnosti Nakladatelství Oeconomica za rok 2020
h. VZ o činnosti Správy účelových zařízení za rok 2020
i. VZ o činnosti Centra informatiky za rok 2020
j. VZ o činnosti xPort Business Acceleratoru za rok 2020
6. Situační zpráva k rekonstrukcím kolejí Jarov
7. Různé

Mohlo by tě zajímat: