Stanovisko AS ke „kauze Holman“

5. 12. 2002 | | Názory

AS VŠE dostal z akademické obce celou řadu podnětů, které vedly k tomu, že se dne 4. listopadu se na svém pravidelném zasedání zabýval velmi složitou situací, která vyústila do odvolání prof. Holmana z výuky kurzu MIE 101 děkanem národohospodářské fakulty doc. Strakou. S přesvědčením o širším rámci této situace a svědomím si své odpovědnosti zástupců akademické obce VŠE a s ohledem na rozsah svých pravomocí přijal následující stanovisko.

AS VŠE dostal z akademické obce celou řadu podnětů, které vedly k tomu, že se dne 4. listopadu se na svém pravidelném zasedání zabýval velmi složitou situací, která vyústila do odvolání prof. Holmana z výuky kurzu MIE 101 děkanem národohospodářské fakulty doc. Strakou. Na veřejném zasedání proběhla diskuse členů AS VŠE, učitelů, zainteresovaných na vzniklé situaci a hostů. Na uzavřené části zasedání se pak senát zabýval vzniklými problémy a možnostmi, které v této situaci má pro její řešení. S přesvědčením o širším rámci této situace a svědomím si své odpovědnosti zástupců akademické obce VŠE a s ohledem na rozsah svých pravomocí přijal toto stanovisko:

  1. Výklad akademických svobod v rovině pracovně právních vztahů je prioritně otázkou výkladu vysokoškolského zákona. Názory jednotlivých členů senátu ke konkrétnímu postupu odvolání prof. Holmana děkanem fakulty se v takovém výkladu liší. Členové AS VŠE se shodují na skutečnosti, že stávající VŠ zákon tyto záležitosti svěřuje plně do pravomoci děkana, a že případné pracovně právní spory jsou otázkou soudního řízení.
  2. V rovině věcné pak AS VŠE konstatuje, že vznik, vývoj a finální eskalace problému se dostávají do rozporu s akademickým ovzduším. Postrádáme hlubší vzájemné porozumění, diskusi sporných otázek, řešení problému s ohledem na výuku a svobodu názorů a konstatujeme, že tyto skutečnosti poškozují jak pedagogický proces, tak akademické prostředí a nakonec i dobré jméno VŠE na veřejnosti. Bohužel postrádáme dostatek dobré vůle a velkorysosti zúčastněných stran problém vyřešit.
  3. Konstatujeme zároveň, že celá záležitost je výsledkem přehlížení dlouhodobě se projevujících problémů. V té souvislosti musíme s politováním konstatovat, že veřejná rozprava, vedená na veřejné části našeho jednání, byla prvním a zatím jediným projednáváním uvedeného problému, který se bezprostředně dotýká celé akademické obce VŠE a nachází v ní živý ohlas.
  4. V zájmu dosáhnout v krátkém horizontu positivní řešení navrhuje, aby rektorka VŠE neprodleně ustavila smírčí komisi a vybavila ji potřebnými pravomocemi. Zároveň žádáme všechny zúčastněné strany, aby tuto instituci plnou odpovědností akceptovali a vzali v potaz zúčastnili se jejího jednání. Jsme připraveni se na práci této komise podílet.
  5. Vyzýváme současně rektorku VŠE, aby vzniklý problém využila jako podnět k zahájení zásadní diskuse o charakteru výuky ekonomie. S ohledem na veřejný a medializovaný charakter situace je třeba, aby s průběhem a výsledky diskuse byla seznámena veřejnost. Jsme přesvědčeni, že v dané situaci má VŠE jako přední akademická instituce v oblasti ekonomie tuto veřejnou diskusi nejen iniciovat, ale i koordinovat za účasti odborníků z ostatních vysokých škol, akademických a výzkumných pracovišť a také s přihlédnutím k názorům odborníků z ekonomické praxe.

Mohlo by tě zajímat: