Volba rektora: Akademický senát v křeči

7. 11. 2005 | | Nezařazené

Nového rektora VŠE má v pondělí 7. listopadu zvolit Akademický senát. Pochybnosti kolem mandátu studentského senátora Petra Mazoucha však mohou ohrozit důvěru ve výsledek volby. Akademická veřejnost je nyní rozdělena v zásadě na dva tábory. Jedni zastávají názor, že Mazouchův mandát nezanikl. Vycházejí přitom z principu „určení lhůt podle dnů“. Naopak princip „logické vteřiny“ předpokládá, že okamžikem ukončení studia mandát senátora zaniká, i kdyby se dotyčný stal zanedlouho opět studentem

Nového rektora VŠE má v pondělí 7. listopadu zvolit Akademický senát složený z 13 vyučujících a 8 studentských senátorů. Pochybnosti kolem mandátu studentského senátora Petra Mazoucha však mohou ohrozit důvěru ve výsledek volby.

Nadcházející volbu rektora komplikuje složitá situace v Akademickém senátu VŠE (AS VŠE), který má nového rektora vybrat v pondělí 7. listopadu. Původně měl senát o rektorovi hlasovat již 17. října, ale volba musela být odložena. Studentští senátoři Miroslav Ševčík ml. (FFU) a Richard Gažo (FNH) pozbyli mandátu akademického senátora. Ševčíka v senátu nahradí Alexandr Novák, který ho porazil v doplňovacích volbách. Za FNH se do senátu vrátí Richard Gažo. V doplňovacích volbách se mu nepostavil žádný protikandidát.

Mandát senátora je zákonem o vysokých školách vázán na členství v akademické obci. V této souvislosti akademickou veřejnost názorově rozdělila otázka zachování mandátu studentského senátora Petra Mazoucha (FIS). Mazouch dne 20. září obhájil diplomovou práci a tím ukončil magisterské studium. Ten samý den stihl úspěšně absolvovat i přijímací řízení na doktorské studium, byl přijat a zapsán ke studiu. Na spornou situaci upozornil dopisem akademické senátory hned 21. září dnes už bývalý studentský senátor Miroslav Ševčík.

Akademická veřejnost je nyní rozdělena v zásadě na dva tábory. Jedni zastávají názor, že Mazouchův mandát nezanikl. Vycházejí přitom z principu „určení lhůt podle dnů“. Den ukončení studia a den zápisu v Mazouchově případě splývají, Mazouch tedy nepřestal být studentem, tedy ani členem akademické obce a tedy ani senátorem. Naopak princip „logické vteřiny“ předpokládá, že okamžikem ukončení studia mandát senátora zaniká, i kdyby se dotyčný stal zanedlouho opět studentem. Podle tohoto přístupu nerozhoduje, zda období, během kterého nebyl dotyčný členem akademické obce, trvá vteřinu, několik hodin jako u Mazoucha, nebo několik dní jako u Ševčíka. Mandát by měl zaniknout v každém z těchto případů.

V pondělí 26. září proběhlo řádné zasedání Akademického senátu VŠE, na kterém se mimo jiné diskutovala i situace kolem mandátu senátora Mazoucha. Předseda volební komise a zároveň akademický senátor Ing. Jakub Fischer, který působí jako odborný asistent a studentský tajemník na FIS, uvedl, že si nechal zpracovat právní názor od JUDr. Mgr. Jana Wintra z Právnické fakulty UK. V něm je zdůvodněno, proč Ing. Mazouchovi členství v akademické obci nezaniklo. Podle Fischera se nejedná o oficiální výklad práva, ale o soukromý právní názor. Wintr se domnívá, že Mazouchův mandát je v pořádku, nicméně připouští, že takto rychlý postup odporuje akademickým zvyklostem.

Právní postoj školy představuje stanovisko zástupkyně vedoucí pedagogického oddělení JUDr. Hauptmannové, o které požádal předseda AS doc. Mikuláš Pichanič. V kompetenci Hauptmannové jsou právní záležitosti související se studiem. Podle ní nedošlo k zániku senátorského mandátu. Uvádí, že Mazouch obhájil diplomovou práci dopoledne 20. září a téhož dne odpoledne se zúčastnil přijímacích zkoušek, což není pravda. Na dotaz Studentského listu si informaci ověřila a uvedla přibližně stejný harmonogram, jako uvádí sám Mazouch. Ten podle vlastních slov obhajoval asi od půl osmé do osmi, přijímací zkouška začala v 8:30 a skončila přibližně do půl jedenácté. Do doktorského studia se zapsal po druhé hodině odpolední. Podle Hauptmannové tento rychlý průběh na věci nic nemění. Její názor se shoduje s názorem JUDr. Wintra, oba se opírají o počítání lhůt na dny.

Podle zápisu ze zasedání AS VŠE z 31. října konzultovala stav Mazouchova mandátu vedoucí právního oddělení Mgr. Jaroslava Eislerová s ministerstvem školství. Dokument obsahující právní názor Eislerové se Studentskému listu nepodařilo získat. JUDr. Věra Koťátková z ministerstva školství, na kterou se Eislerová podle svých slov obrátila, na dotaz Studentského listu odpověděla pouze obecně a vycházela z informací, které jsme jí poskytli, protože, jak řekla, o situaci v AS VŠE nic bližšího neví. Také Koťátková se domnívá, že Mazouchův mandát nezanikl a argumentuje ve stejném duchu jako Hauptmannová nebo Wintr. Rychlý průběh událostí Koťátková nepovažuje za neobvyklý: „Na celé řadě vysokých škol to takto v jednom dni dělají schválně. Nevidím důvod, proč by měli studentští senátoři při přechodu z jednoho stupně studia na druhý vypadnout ze senátu. Na tom postupu nevidím nic špatného.“

V odpovědi na dotaz Ing. Fischera konstatuje vedoucí pedagogického oddělení Anna Fryčová, že podle současných studijních předpisů student, který ukončí řádně daný stupeň studia a nejpozději následující den je zapsán do vyššího stupně studia, je nepřetržitě studentem VŠE. Žádný konkrétní předpis však neuvádí.

Odlišný názor zastává předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) Mgr. Jiří Nantl: „Jestliže někdo ukončí studium v jednom studijním programu, přestává tím okamžikem být studentem a zaniká jeho členství v akademické obci.“ Rychlost přechodu na doktorské studium Nantla překvapuje, ač o Mazouchově mandátu podle svých slov nic bližšího neví: „Jak znám procedury na vysokých školách, dělá na mne rychlost ukončení magisterského studia a přijetí resp. zápis do doktorského v rozmezí několika hodin dojem manipulace.“

Stanovisko legislativní komise SK RVŠ z 3. listopadu 2005 přináší do záležitosti nový argument. V připravované novele vysokoškolského zákona se s přechodem mandátu počítá. Pro tyto účely je navrženo čtyřměsíční období. Pokud by byl během něj studentský senátor zapsán do navazujícího studijního programu, o mandát by nepřišel. V důvodové zprávě se uvádí, že navrhovaná úprava má zamezit pozbytí mandátu studentského senátora při přechodu na navazující stupeň studia, jak tomu je podle stávající právní úpravy.

Senátorka Vančurová již na zasedání AS VŠE 26. září prohlásila, že jediné čisté řešení má v současné době v rukou senátor Mazouch. Na dotaz Studentského listu své vyjádření potvrdila: „Pořád si stojím za tím, co jsem řekla. V průběhu jednání na AS VŠE jsem (jsa právní laik) dospěla k názoru, že právně jednoznačné řešení nastalé situace neexistuje. Spor by bylo možno hypoteticky řešit až ex post právní cestou, a to si rozhodně nepřeji.“

K senátorce Vančurové se připojil i další senátoři. Již 26. září Mazoucha vyzvali, zda by byl ochoten zvážit svou rezignaci. Ten si ponechal čas na rozmyšlenou, ale neodstoupil. „Utvrdil jsem se v názoru, že chci v Senátu zůstat. Ztratil jsem iluze o jednání na akademické půdě. Teď to vidím jako házení bláta a špíny,“ řekl o měsíc později Studentskému listu. „Kdyby nás bylo tolik jako na Univerzitě Karlově (70 členů, z toho 34 studentů a 36 pedagogů, pozn. red.) volilo by se nám líp. Ovlivnitelnost je tu značná,“ dodává Mazouch.

Netají se tím, že bude volit profesora Hindlse, děkana FIS. „Ten termín obhajoby nebyl vypsaný účelově pro něj. Náhodou to byl ten samý den,“ řekla Barbora Kunstová, Mazouchova kolegyně v senátu za FFU. „Z mé strany to účelové jednání nebylo,“ uzavírá Petr Mazouch.

Článek 4 Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze
Akademická obec VŠE
(1) Akademickou obec VŠE tvoří podle § 3 zákona (111/1998 Sb., o vysokých školách, pozn. red.)
a) akademičtí pracovníci,
b) studenti.

Článek 10 Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze
Akademický senát VŠE
(2) AS VŠE je tvořen zvolenými zástupci Akademické obce VŠE, které za svou činnost odpovídá. (…)

§ 8 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách
Akademický senát veřejné vysoké školy
(1) Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké školy. (…)

§ 55 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách
(1) Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část.

§ 61 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách
(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.
(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 nebo přerušení studia podle § 54.

Mohlo by tě zajímat: