AS VŠE: Při prvním zasedání senátor Mikan rezignoval na svou funkci

13. 6. 2018 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

Není to tak dávno, co naposledy zasedl Akademický senát VŠE (AS VŠE) ve složení, které jsme sledovali poslední tři roky. Během jejich funkčního období se toho odehrálo na půdě senátu opravdu mnoho. Dnes proběhne ustanovující schůze nově zvolených senátorů, jak z řad studentů, tak vyučujících (v článcích se dočtete, co chtějí senátoři změnit, pozn.red.). Ustanovující zasedání svolal předseda volební komise Václav Černý. V souladu s Jednacím řádem VŠE ho povede senátor, který získal ve svém volebním obvodu nejvyšší počet hlasů. Toto kritérium splňuje Gabriela Čermáková z Centra tělesné výchovy a sportu. Zasedání proběhne v místnosti NB 169 od 13 hodin. Více o letošních volbách si můžete přečíst zde.

Zasedání začíná ve 13 hodin, sledovat ho můžete s námi online.

15:55 Zasedání končí.

15:54 Jelikož již nejsou žádné další návrhy týkající se posledního bodu zasedání, Stříteský navrhuje jeho ukončení.

15:53 Mazouch prosí členy senátu, aby přestali používat jako názvy fakult jejich čísla. „Měli bychom je nazývat plnými jmény,“ říká.

15:52 „Jsme veřejná vysoká škola a všechny přednášky i zkoušky jsou veřejné,“ myslí si senátor Váňa.

15:51 Mazouch v rámci humorného odlehčení upozorňuje, aby se i odevzdávání diplomů nestalo problémem GDPR.

15:49 Rektorka se ptá proč. Důvod je prý GDPR, výsledek zkoušky je osobním údajem studenta. „Státní zkouška je veřejná a stejně tak vyhlášení výsledků,“ namítá zmocněnec pro GDPR prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák.

15:48 Od senátorky ze šesté fakulty padl návrh na změnu vyhlášování výsledků při státních závěrečných zkouškách. Navrhuje, aby nebyly veřejné. „V Jindřichově Hradci to bylo subjektem mnoha debat,“ říká.

15:47 Předseda Stříteský dáva hlasovat o koupi nové přípojky, jednohlasně schváleno. Přechází se k bodu různé.

15:46 Kvestor Zouhar vysvětluje nutnost její koupě kvůli změně technologií a přístupu pražské energetiky.

15:44 Přechází se k dalšímu bodu: Návrh koupní smlouvy na parní přípojku Roosveltovy koleje.

15:43 Kromě Ševčíka byly všichni kandidáti senátem schváleni, rektorka z nich vybere pět členů rady.

15:41 Posledním kandidátem, o kterém se hlasuje, je Doucek.

15:39 Nastávají problémy s hlasováním a sčítáním hlasů, opakuje se hlasování pro Mikovcovou. Pokračuje se hlasováním pro Zouhara.

15:36 Hlasuje se o kandidátech: Ševčík, Mikovcová, Kincl, Prchal a Vančurová.

15:34 Senátorští zástupci vyučujících Mazouch a Potančok navrhli další dva kandidáty: Zouhara a Doucka.

15:33 Senátor Marek navrhuje hlasovat o každém kandidátovi zvlášť.

15:32 Stříteský mluví o jediných pěti kandidátech na členy Rady.

15:28 Rektorka žádá předsednictvo o svolání dalšího zasedání ještě v červnu, aby byly splněné časové lhůty pro volbu členů Rady.

15:27 Machková vysvětluje systém výběru členů Rady pro vnitřní hodnocení. Celkem je jich 18. Jedním z nich je ze zákona ona jako rektorka školy, dalším je předseda AS, kterým se dnes stal senátor Stříteský. Rektorka dále vybírá místopředsedu, kterým je děkan Fakulty informatiky a statistiky Jakub Fischer. Zbylých 15 členů vybírá rektorka pět přímo, pět z kandidátů navržených senátem a pět z kandidátů navržených Vědeckou radou. Všechny členy musí na závěr schválit Akademický senát.

15:26 Senát přechází k bodu číslo čtyři.

15:25 Návrh byl přijat.

15:23 Předseda dává hlasovat o novém Vnitřním mzdovém předpisu VŠE.

15:15 Nový mzdový plán ruší několik kategorií akademických pracovníků, které nebyly dlouhodobě využívány. Rozhodování o příplatcích za vyšší pracovní zatížení, jako například pro garanty předtmětů, budou mít na starosti fakulty.

15:11 Mluví kvestor Zouhar. Zvyšování mzdových tarifů je vytvořeno na základě finančních možnosti fakult a vzhledem k celkovému růstu mezd.

15:10 Přechází se k bodu tři. Mluví rektorka Machková. Představuje nový mzdový předpis, který má být více motivující pro budoucí mladé učitele. V plánu je zvýšení mzdových tarifů, primárně na základě kvalifikace vyučujících.

15:08 Hlasuje se o odložení řešení komisí na příští zasedání. Schváleno.

15:07 Hlasuje se o návrhu senátora Váni na zřízení technické komise, která bude připravovat hlasování do ostatních komisí. Návrh byl schválen.

15:04 Hlasování proběhlo, všichni přítomní senátoři hlasovali pro.

15:03 Stříteský navrhuje hlasovat o návrhu senátora Mazoucha na čtyři komise ve standardním složení.

15:02 Mazouch namítá, že to je proti jednacímu řádu.

15:01 Padl návrh na zřízení jediné volební komise pro zefektivnění řízení.

15:00 Mikan rezignuje na své členství v akademickém senátu a bez vysvětení opouští zasedání. V místnosti nastává krátké ticho, všichni přítomní jsou zaskočeni.

14:59 Senátor Mikan se ptá předsedy, jestli je senát uznášeníschopný. Stříteský odpovídá, že ano.

14:58 Nové předsednitcvo usedá na své místo v čele senátu. Předseda Stříteský mluví o zřizování pracovních komisí.

14:56 Slovo si bere rektorka Machková, gratuluje novému předsednictvu a mluví o dvou nových akreditacích, o které se škola uchází.

14:55 Vondráček byl zvolen novým místopředsedou.

14:53 Volba je u konce, probíhá sčítání hlasů.

14:45 Začíná volba.

14:43 Přestávka je u konce. Mluví kandidát Vondráček. Na rozdíl od ostatních účastníků není ekonom, ale právník. To vidí jako svou hlavní výhodu. Mluví o různých přístupech kandidátů na předsedu, v porovnání s kterými by on byl někde mezi.

14:35 Byla vyhlášená krátka přestávka, během které budou připraveny volební lístky.

14:34 Přicházejí návrhy na místopředsedu z řad akademických pracovníků. Jediným kandidátem je senátor Vondráček.

14:33 Prchal byl zvolen 27 hlasy, jeden senátor byl proti a jeden se zdržel.

14:31 Volba je u konce, probíhá sčítání hlasů.

14:25 Senátoři hlasují.

14:23 Přestávka je u konce. Mluví Prchal. V krátkosti se představil jako student šesté fakulty, kterého co nevidět čeká obhojoba diplomové práce a postupné ukončení magisterského studia (plánuje však pokračovat jako student doktorského studia, pozn. red.).

14:18 Byla vyhlášena přestávka, během které se připraví volební lístky.

14:17 Blíží se hlasování o studentském místopředsedovi. Jediným kandidátem je Vojtěch Prchal z Fakulty managementu v Jindřichově Hradci.

14:16 S počtem devatenácti hlasů zvítězil Stříteský, Marek získal osm hlasů. Dva hlasy byly neplatné.

14:12 Všichni senátoři odvlolili, začíná sčítání hlasů.

14:02 Probíhá hlasování. Jednotliví senátoři postupně chodí k volební urně.

14:00 Mluví senátor Marek. Předseda senátu by měl dbát na dodržování všech předpisů. Mluví o úspěších předchozího senátu, které AS dosáhl právě díky poctivé práci pečlivému dodržování předpisů.

13:59 Sám byl v AS Fakulty podnikohospodářské a jeho cílem je senát zefektivnit a netrávit hodiny neproduktivními zasedaními.

13:58 Začíná představování kandidátů, mluví senátor Stříteský.

13:57 Přestávka je u konce, začíná hlasování na post předsedy senátu.

13:38 Oba kandidáti souhlasí s navržením. Byla vyhlášena krátka pauza na přípravu volebních lístků.

13:37 Mezi navrženými jsou senátoři Stříteský a Marek.

13:36 Volební komise je čtyřčlenná. Mluví její předsedkyně, senátorka Váchová. Žádá návrhy na předsedy senátu.

13:35 Zvoleni byli všichni tři kandidáti.

13:34 Nakonec se hlasuje pro senátora Biče z šesté fakulty.

13:33 Hlasuje se o senátorech Váňovi a Šimáčkovi.

13:32 Padají návrhy na místopředsedy volební komise. Všichni tři navržení senátoři souhlasí.

13:31 Hlasuje se za senátorku Váchovou na předsedkyni volební komise. Byla zvolená nadpoloviční většinou.

13:30 Čermáková vyzvala senátory k podávaní návrhů na předsedu volební komise. Padly dva návrhy.

13:29 Hlasuje se o programu, proti je senátor Marek, jeden další senátor se zdržel. Program byl schválen.

13:28 Senátor Mazouch navrhuje chovat se jako svrchovaný orgán a hlasovat o programu jako celku.

13:26 Senátor Marek napadl formální náležitosti návrhů podaných rektorkou.

13:24 Padly první námitky k jednotlivým bodům programu, konkrétně k bodu tři a čtyři.

13:17 Představování je u konce, schvaluje se program prvního zasedání. Začne se volbou předsedy a místopředsedů a volbou členů komisí. Následovat budou Návrh nového Vnitřního mzdového předpisu, Návrhy na členy Rady pro vnitřní hodnocení a Návrh kupní smlouvy na parní přípojku Roosveltovy koleje. Posledním bodem bude bod Různé.

13:13 Senát začíná představováním členů.

13:12 Čermáková zahajuje zasedání.

13:04 Zasedání senátu co nevidět začne.

Foto: archiv iListu

Mohlo by tě zajímat: